Oznámení o konání 19. zasedání AS UPCE dne 14.6.2022

7. 6. 2022

OZNÁMENÍ

o konání

19. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice 
ve funkčním období 2020 - 2023,

které se uskuteční v úterý 14. června 2022 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti rektorátu, Studentská 95 (4.NP)

Program zasedání:

1. Schválení skrutátorů zasedání.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.
4. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Pardubice za rok 2021.
5. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice za rok 2021.
6. Žádost o vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá smluvně zřídit služebnost inženýrské sítě.
7. Návrh statutu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.
8. Diskuse ke změnám v Jednacím řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice.
9. Různé.
10. Informace ředitelky CITS k problematice kybernetické bezpečnosti.

 

Materiály k bodům č. 4, 5, 6 a 7 naleznete na následujícím odkazu: Úřední sdělení | Univerzita Pardubice (upce.cz).

 

V Pardubicích dne 7. června 2022

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPCE

 

INVITATION

to

the 19th session of the Academic Senate of the University of Pardubice
in the term of office 2020 – 2023

to be held on Tuesday 14 June 2022 at 2 pm
in the Rectorate Meeting Room, Studentská 95 (4th floor).

 

Programme:

1. Approval of scrutineers.
2. Approval of the programme.
3. Information about activities of the Board of the UPCE Academic Senate.
4. Annual report of the activities of the University of Pardubice in 2021.
5. Annex to the Report of Internal Assessment of the quality of educational, creative and relating activities of the University of Pardubice in 2021.
6. Application for the Academic Senate´s opinion about the legal negotiations with the intention to contract the UPCE engineering networks.
7. Draft of the Statutes of the Faculty of Restoration of the University of Pardubice.
8. Discussion about changes to the Code of Procedure of the Academic Senate of the Unviersity of Pardubice.
9. Miscellaneous.
10. Information of the Head CITS about cybersecurity.

 

Annex to the Invitation is the agenda concerning points  4, 5, 6 and 7.

 

Pardubice, 7 June 2022                                                   

   Ing. Petr Bělina, Ph.D.

                                                                             Chair of the UPCE Academic Senate