Novým rektorem univerzity je od 1. února chemik prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

1. 02. 2018

Prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. zvolil za kandidáta na funkci rektora univerzity v říjnu loňského roku Akademický senát Univerzity Pardubice, a to pro nastávající čtyřleté funkční období 2018 – 2022, s účinností od 1. února 2018.

Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí.

Ve vedení Univerzity Pardubice není nováčkem - v letech 2000 – 2006 působil ve funkci prorektora univerzity pro vědu a tvůrčí činnosti a v letech 2006 – 2010 stál v čele vysoké školy v Pardubicích coby její rektor. V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl.

V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Nový rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek si do funkce za své nejbližší spolupracovníky ve vedení univerzity a prorektory vybral:

- prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D. – která bude působit ve funkci prorektorky pro vzdělávání a záležitosti studentů a zároveň coby jeho statutární zástupkyně;
- prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. – prorektora pro vědu a tvůrčí činnost;
- Ing. Andreu Koblížkovou, Ph.D. – prorektorku pro rozvoj;
- prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. – prorektora pro vnitřní záležitosti.

V následujícím čtyřletém období se hodlá prof. Málek v čele Univerzity Pardubice zaměřit zejména na:

1/ zvyšování kvality studia a prohlubování mezifakultní spolupráce v oblasti vzdělávání,

2/ pěstování tvůrčích činností s důrazem na excelenci a mezinárodní dimenzi vědecké práce,

3/ vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě a podporu spolupráce s významnými zahraničními institucemi.
 

Přečtěte si rozhovor s novým rektorem Univerzity Pardubice v našem e-Zpravodaji.
 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Prof. Málek se narodil v roce 1959. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích v roce 1982 a o čtyři roky později obhájil disertační práci. V následujících letech působil jako pracovník vědy a výzkumu na Katedře anorganické chemie a ve Společné laboratoři chemie pevných látek původní VŠCHT Pardubice a ČSAV - nyní Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Od roku 1990 se podílel na výuce pro posluchače specializace na katedře anorganické technologie, kde byl v roce 1997 jmenován docentem. V roce 2000 získal vědeckou hodnost DrSc. (doktora chemických věd pro obor anorganická technologie) a o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor fyzikální chemie. Vědecky a pedagogicky působí nyní na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické, kde se podílí na výuce ve specializaci a vedení diplomových a disertačních prací, od roku 2015 též ve funkci vedoucího katedry. Věnuje se zejména studiu kinetiky procesů v pevné fázi a strukturním relaxacím nekrystalických materiálů.

Historie spolupráce a působení prof. Málka v zahraničí je velice bohatá. Několik let strávil na univerzitách ve Španělsku (Universidad Hispalense v Seville, Universitat Politécnica de Catalunya v Barceloně) a ve španělském vědeckém institutu materiálových věd a v japonské Cukubě, s nimiž dlouhá léta aktivně vědecky spolupracuje a kde jeho studenti získávají v rámci stáží cenné vědecké a zahraniční zkušenosti.

Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí. Je autorem 186 publikací v mezinárodních odborných časopisech a často vystupuje na mezinárodních konferencích. Je členem několika zahraničních odborných společností, vědeckých rad, oborových rad pro doktorský studijní program Fyzikální chemie a Anorganické technologie. Působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. Pracuje také jako recenzent pro několik zahraničních odborných časopisů. Jeho domovským odborným pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky i vedl coby její vedoucí.

Ve vedení vysoké školy a v řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má prof. Málek bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu.

V letech 2000 – 2006 zastával na Univerzitě Pardubice funkci prorektora, nejprve pro vnější vztahy a rozvoj Univerzity Pardubice, poté prorektora pro výzkum a vnější vztahy, resp. prorektora pro vědu a zahraniční vztahy. V letech 2006 – 2010 stál v čele Univerzity Pardubice coby její rektor.

V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice