Disciplinární řád pro studenty

I.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY

UNIVERZITY PARDUBICE

ZE DNE 6. BŘEZNA 2006

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Disciplinární řád pro studenty Univerzity Pardubice (dále jen „disciplinární řád“) je vydán v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).

(2) Tento disciplinární řád se vztahuje na disciplinární řízení, týkající se projednání disciplinárního přestupku studentů, kteří nejsou zapsáni na některé z fakult Univerzity Pardubice (dále jen „univerzita“).

Článek 2
Disciplinární přestupek

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné jednání studenta, kterým úmyslně nebo z nedbalosti porušil povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity nebo jejich součástí. 

(2) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit pouze sankce uvedené v § 65 odst. 1 zákona. Pro stanovení druhu sankce a jejich ukládání platí § 65 zákona.

(3) Za jeden disciplinární přestupek lze uložit jen jednu sankci. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.

Článek 3

Jednání disciplinární komise

(1) Členy disciplinární komise univerzity (dále jen „disciplinární komise“) jmenuje po schválení Akademickým senátem univerzity rektor. Z členů disciplinární komise jmenuje rektor předsedu. Funkční období disciplinární komise je dvouleté.

(2) Disciplinární komise má minimálně šest členů. Disciplinární komise musí mít vždy sudý počet členů, z nichž polovina musí být studenti.

(3) Disciplinární komise je způsobilá jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, z nichž alespoň jeden je student. Jednání disciplinární komise řídí předseda nebo jím pověřený člen, který je akademickým pracovníkem. Jednání disciplinární komise je neveřejné.

(4) Disciplinární komise zahajuje řízení o disciplinárním přestupku na návrh rektora. Písemný návrh musí být ve dvou vyhotoveních doručen předsedovi disciplinární komise a musí obsahovat náležitosti stanovené § 69 zákona. Jedno vyhotovení návrhu doručí disciplinární komise studentovi, kterého se projednávaný disciplinární přestupek týká, společně s pozvánkou k ústnímu jednání o disciplinárním přestupku před disciplinární komisí.  

(5) Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem, za které se považuje doručení jednoho vyhotovení návrhu studentovi. Po zahájení disciplinárního řízení nebo v jeho průběhu má student právo nahlížet do písemných materiálů, činit si z nich poznámky, navrhovat slyšení svědků a předkládat důkazy.

(6) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti navrhovatele a studenta. Rektor může pověřit jednáním před disciplinární komisí akademického pracovníka té součásti univerzity, kde je student zapsán do studia. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez omluvy, ačkoliv byl řádně pozván.

(7) Předseda je povinen připravit podklady pro jednání disciplinární komise a řídit jednání tak, aby bylo ukončeno zpravidla v průběhu jednoho zasedání. Po zahájení jednání disciplinární komise přednese navrhovatel stručný obsah návrhu. Student má právo se před rozhodnutím disciplinární komise o disciplinárním přestupku vyjádřit k návrhu, k předloženým důkazům a k průběhu řízení. Student má právo, aby jej, za jeho přítomnosti, při jednání obhajoval jím zvolený člen Akademické obce univerzity.

(8) O návrhu na udělení sankce rozhoduje disciplinární komise po poradě nadpoloviční většinou přítomných členů, přičemž hlasovat jsou povinni všichni členové. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Kromě členů disciplinární komise nesmí být nikdo jiný poradě přítomen.

(9) Disciplinární komise musí vždy o návrhu na udělení sankce rozhodnout. Ve svém návrhu musí uvést, kterou sankci za disciplinární přestupek navrhuje. Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, nebo jestliže se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student, disciplinární komise disciplinární řízení zastaví.

(10) Disciplinární komise je povinna ze svého jednání pořídit písemný záznam, který ověřuje člen, který řídil jednání. Zápis o hlasování musí být uveden odděleně a nesmí být zveřejněn. Veškeré písemné materiály týkající se projednávaných disciplinárních přestupků se archivují po dobu tří let po skončení funkčního období disciplinární komise.

(11) Výsledek jednání disciplinární komise a návrh na uložení sankces odůvodněním předloží předseda rektorovi do 5 dnů po ukončení jednání. 

 Článek 4

Rozhodnutí o uložení sankce

(1) Rozhodnutí o uložení sankce musí být vydáno do 30 dnů ode dne, kdy bylo zahájeno řízení o disciplinárním přestupku.

(2) Rektor na základě průběhu a výsledku jednání disciplinární komise může navrženou sankci uložit, nebo v souladu s § 65 odst. 3 zákona navrženou sankci zmírnit. Od uložení sankce může rektor upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě. Rektor nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.

(3) Na rozhodnutí ve věcech disciplinárního přestupku se vztahuje § 68 a 69 zákona.

(4) Rozhodnutí o uložení sankce musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat výrok rozhodnutí s určením sankce, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být doručeno studentovi do vlastních rukou. Je-li uloženou sankcí podmíněné vyloučení ze studia, musí být v rozhodnutí stanovena lhůta a podmínky k osvědčení.

Článek 5

Žádost o přezkoumání rozhodnutí

(1) Žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává rektorovi. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem univerzity. Rektor zruší rozhodnutí i v případě, že dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.

(2) Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Disciplinární řád studentů Univerzity Pardubice registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  dne 18. května 1999 pod č.j. 21 623/99-30.

(2) Tento disciplinární řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem univerzity dne 14. června 2005.

(3) Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

***

Změny Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Pardubice byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne 21. února 2006.

Změny Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Pardubice nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v. r.

rektor

true
false
false