Cenu Učené společnosti ČR převzala i doktorka Kamila Pacovská z Fakulty filozofické

15. 5. 2018

Cenu Učené společnosti České republiky v kategorii „MLADŠÍ VĚDECKÝ PRACOVNÍK“ obdržela v pondělí 14. května na slavnostním XXIV. valném shromáždění Učené společnosti ČR v Praze v Karolinu Mgr. KAMILA PACOVSKÁ, Ph.D., z Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ocenění si odnesla za svoje práce a výzkum NA POLI FILOZOFIE A ETIKY.

Vedle významných mezinárodně akceptovaných badatelských publikačních výsledků a práce Kamily Pacovské v oboru filosofie se zaměřením na etiku a dějiny evropské racionality byla hlavním podnětem k navržení na udělení ceny skutečnost, že se stala iniciátorem a koordinátorem velkého vědeckého projektu „CENTRUM PRO ETIKU JAKO STUDIUM HODNOTY ČLOVĚKA“ a založení stejnojmenného centra při Katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Úspěšný vědecko-výzkumný projekt „Centra pro etiku jako studium hodnoty člověka“ doktorky Kamily Pacovské a jejího týmu se stal vůbec jediným projektem z humanitní a společensko-vědní oblasti, který byl v České republice přijat k financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a který je určen na podporu a rozvoj excelentního výzkumného týmu v oblasti etiky. Realizace tohoto velkého projektu byla zahájena v roce 2017 a doktorka Kamila Pacovská je jeho hlavní řešitelkou.

„Kamila Pacovská stojí za vznikem nového mezinárodního výzkumného týmu v oboru etiky, v němž se soustřeďují uznávaní domácí i zahraniční odborníci. Součástí projektu je rovněž výrazná podpora studentů doktorského programu filosofie v anglickém jazyce,“ podotýká k ocenění Kamily Pacovské prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. „I získání tohoto významného projektu prokazuje, že Univerzita Pardubice je schopna dosahovat excelentních a mezinárodně konkurenceschopných výsledků vědy a výzkumu nejen v tradičních technických oborech, ale i v oblasti humanitních věd.“

„Mám přirozeně velkou radost, je to velké ocenění mé publikační i organizační práce. Jedná se ale zároveň o uznání, že i v humanitních a společenských vědách je možné, a vlastně nutné, dělat původní výzkum a vstupovat na mezinárodní scénu, která nepředstavuje jen ohrožující konkurenci, ale především vzájemné obohacení,“ říká k ocenění Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D., odborná asistentka Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, momentálně na mateřské dovolené, která podobně jako některé její vědecké kolegyně řeší, jak skloubit rodičovství s vědeckým bádáním.

Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

Vystudovala obor matematika – filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, kde pokračovala na Ústavu filosofie a religionistiky v doktorském studiu se zaměřením na anglosaskou etiku a morální psychologii. Od roku 2011 působí jako odborná asistentka na Katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Věnuje se pojetí viny, zodpovědnosti a vztahu k viníkům, mezi její nejvýznamnější publikace patří články „Banker Bulstrode Doesn't Do Wrong Intentionally. A Study of Self-deceptive Wrongdoing“ (The Journal of Value Inquiry) a „Love and the Pitfall of Moralism“ (Philosophy). Její kniha Vina, láska, náhoda vyjde v červnu 2018. Před odchodem na mateřskou dovolenou byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu v rámci výzvy „Podpora excelentních výzkumných týmů“ Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, na jehož základě roku 2017 při Katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice zahájilo svou činnost mezinárodní Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka.

Učená společnost ČR udílela své letošní ceny za vědecký přínos 22 osobnostem v pondělí 14. května 2018 na slavnostním XXIV. valném shromáždění Učené společnosti ČR v Praze v budově Karolina.

Ceny udělovala ve čtyřech kategoriích – vědecký pracovník, mladší vědecký pracovník, pedagogický pracovník a středoškolský student.

Cenu pro mladšího vědeckého pracovníka do 40 let si odnesla právě Kamila Pacovská z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a ve stejné kategorii získal ocenění Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v. v. i., za významný vědecký přínos ve vývoji polymerních radiofarmak a metodiky jejich aplikace.

Ocenění pro pedagoga si odnesli tři pracovníci gymnázií a celkem 15 studentů si mezi sebe rozdělilo ceny v kategorii středoškolský student. 

Nositeli Medailí za zásluhy o rozvoj vědy NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE Učené společnosti ČR pro rok 2018 se stali prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. A prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Ceny Učené společnosti České republiky se udělují jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy Učené společnosti České republiky.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice