Akademický senát Fakulty restaurování Univerzity Pardubice zvolil kandidáta na funkci děkana fakulty

7. 6. 2017

V úterý 6. června devítičlenný samosprávný orgán Akademický senát Fakulty restaurování, která sídlí jako jediná ze sedmi fakult Univerzity Pardubice mimo krajské město – v Litomyšli, rozhodl na svém zasedání tajnou volbou, kdo bude novým kandidátem na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období.

Na předvolebním shromáždění akademické obce fakulty se v odpoledních hodinách od 14 hodin v Městské obřadní síni v Litomyšli představil se svojí vizí vedení fakulty jediný kandidát na funkci děkana fakulty, který byl navržen členy akademické obce a který kandidaturu na funkci děkana fakulty přijal – je jím Mgr. BcA. Radomír Slovik, současný vedoucí Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů a zároveň proděkan fakulty pro vědu a tvůrčí činnost.

Vlastní volba kandidáta na funkci děkana fakulty proběhla hned následně 6. června odpoledne od 16hodin při zasedání akademického senátu fakulty, který je složený z 6 zástupců akademických pracovníků a 3 studentů fakulty. V tajné volbě zvolil devítičlenný senát většinou hlasů (8) hned v 1. kole za kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období 2017 – 2021 navrženého kandidáta - Mgr. BcA. Radomíra Slovika.

Zvoleného a navrženého kandidáta jmenuje do funkce, na návrh akademického senátu fakulty, rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., a to s účinností od 1. září 2017. Funkční období nového děkana je čtyřleté, tedy do 31. srpna 2021.

Dosavadní děkan Fakulty restaurování Ing. Karol Bayer vedl fakultu po dvě čtyřletá funkční období, tj. od roku 2013. (Dle vysokoškolského zákona tatáž osoba nemůže vykonávat funkci děkana více než dvě po sobě jdoucí funkční období.)

Mgr. BcA. Radomír Slovik. (36 let), současný vedoucí Ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů FR, je absolventem Institutu Restaurování a konzervačních technik, o.p.s. (2004) v oboru, kterému se od té doby věnuje a který rozvinul na stejnojmenné katedře, u jejíhož založení stál v roce 2005 při přechodu výuky ze soukromé vysoké školy na fakultu Univerzity Pardubice. V roce 2011 absolvoval navíc magisterské studium na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice, kde v současné době studuje dále historické vědy v kombinovaném doktorském studiu.

Několik let zastával na fakultě funkci předsedy Akademického senátu FR,  od roku 2014 funkci proděkana pro vědu  a tvůrčí činnost.

Radomír Slovik se stane v pořadí 3. děkanem v čele Fakulty restaurování v Litomyšli, na počet studentů nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice.

1. děkanem FR se stal 1. listopadu 2005 doc. Jiří NOVOTNÝ, ak. sochař (2005 – 2019), 2. děkanem Ing. Karol BAYER (2009 – 2017).

Fakulta restaurování vznikla jako samostatná fakulta Univerzity Pardubice, veřejné vysoké školy, v roce 2005. Vzhledem k tomu, že zajišťuje výchovu umělecky zaměřených a velice specializovaných restaurátorských oborů, studuje na fakultě celkem jen 9 desítek studentů.

Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky, i mezinárodních, navázala nově vzniklá fakulta v roce 2005 na více než desetiletou tradici restaurátorské výuky na Institutu restaurování a konzervačních technik o.p.s. Litomyšl.

Fakulta restaurování v Litomyšli je dnes jedním z mála univerzitních pracovišť, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 též Centrum pro restaurování a památkovou péči, které si klade za cíl poskytovat celoživotní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

Fakulta nabízí bakalářské a navazující magisterské studium programu Výtvarná umění, pěstovaného v bakalářském stupni ve čtyřech oborech, v magisterském stupni ve dvou oborech.

Fakulta připravuje odborníky v oblasti restaurování a konzervace památek a uměleckých děl s různým specializovaným zaměřením, kteří jsou vzdělaní v oblasti umělecké, výtvarného a užitého umění, historie umění a zároveň i řemeslně zdatní s dostatečnými znalostmi i v přírodních vědách. Studenti jsou vedeni k využití soudobých poznatků a inovací oblasti péče o hmotné kulturní dědictví. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové péče a znalosti legislativy.

Absolventi jsou tak připraveni na náročnou dráhu samostatného restaurátora uměleckých a řemeslných děl, přičemž jsou vedeni jak pro samostatnou práci v terénu, tak pro práci vedoucích restaurátorských týmů. Vzhledem k péči, která je věnována jazykovým znalostem studentů, jejich účasti v mezinárodních projektech i stážím v zahraničí, dává jejich dosažená kvalifikace vynikající předpoklady pro uplatnění při obnově a uchovávání uměleckých a architektonických památek i v mezinárodním měřítku.

Absolventi fakulty založili profesní sdružení ARTE-FAKT, s nímž fakulta spolupracuje v různých oblastech a aktivitách, např. i při pořádání pravidelných odborných seminářů.

Kromě členství v několika národních i mezinárodních profesních organizacích je Fakulta restaurování aktivním členem ENCORE – European  Network for Conservation – Restoration Education (Evropská síť pro vzdělání v oblasti konzervace a restaurování). V dubnu letošního roku uspořádala fakulta restaurování ve spolupráce s vedením ENCORE mezinárodní kolokvium „The Ulrich Schiessl PhD Colloquium“.

V akademické roce 2016/2017 měla Fakulta restaurování UPa 24 interních pedagogů, 61 studentů ve 4 oborech bakalářského studia a 25 studentů ve 2 oborech magisterského studia. Pracovníci a studenti fakulty řeší řadu národních i mezinárodních restaurátorských a výzkumných projektů a zakázek.

Z aktivit Fakulty restaurování z poslední doby lze zmínit některé významnější restaurátorské práce prováděné v rámci výukových programů fakulty:

  • Komplexní restaurování Barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce;
  • Mezinárodní spolupráce při restaurování gotického opukového náhrobku Arnošta z Pardubic v Polském Klodzku;
  • Restaurování nástěnných olejomaleb na klenbě kaple sv. Václava v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech;
  • Restaurování sgrafitové výzdoby domu č. p. 545 ve Slavonicích;
  • Komplexní restaurování souboru rukopisů z 2. poloviny 15. století. Kronika trojánská, kronika O Štilfrídovi, kronika O životě a skutcích Alexandra Velikého;
  • Restaurování olejomalby na papíře „Skály“ od Julia Mařáka;
  • Restaurování souboru kreseb a maleb na papírové a plátěné podložce od Milady Schmidtové-Čermákové.

V roce 2016 Fakulta restaurování zahájila řešení výzkumných projektů v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity:

  • „Stopy tvorby - Záchrana dědictví velkých sochařů poloviny 20. Století“; „České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování“; 
  • „Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace“
  • a „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“.

A např. ve spolupráci s Estonskou akademií výtvarných umění byl pod vedením lektorů z FR UPa uspořádán i mezinárodní workshop „Nano-lime for conservation of stone, plasters and architectural surfaces“ v Estonsku.

Kontakt k volbě kandidáta na funkci děkana 2017 - 2021:
MgA. Ivan Kopáčik, předseda Akademického senátu FR UPa
telefon 774 796 306

Mgr. et BcA. Radomír Slovik
vedoucí Atelieru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
Fakulta restaurování UPa
telefon 724 722 438

 

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555, mobil 602 487 730
e-mail promotion@upce.cz

Tiskové zprávy