60 let VŠ v Pardubicích - Víte, že ...

Víte, že ... za 10 let od roku 1999 do roku 2009 ...

V akademickém roce 1999/2000 Univerzita Pardubice slavila 50 let od vzniku vysokého školství v Pardubicích. Akademická obec si připomínala toto významné výročí řadou akcí, které vyvrcholily v září 2000 mimo jiné křtem nových insignií univerzity a fakult a udělováním prvních pamětních medailí a Medailí za zásluhy o Univerzitu Pardubice.

(viz Mimořádné číslo Zpravodaje UPa z prosince 2000 na www stránkách univerzity)

Od té doby uplynulo hodně času i “vody” v našem akademickém životě, který spolu s implementací nového vysokoškolského zákona přinesl velké množství změn a nebývalý rozvoj naší univerzity.

Víte, že o té doby například:

* se univerzita rozrostla ze 3 fakult a tehdy 1 vysokoškolského ústavu na 7 fakult a jeden vysokoškolský ústav zaměřený na materiálový výzkum, tzn. na počty hlavních součástí se zdvojnásobila,

* v čele univerzity se vystřídali 3 rektoři - prof. Pytela (jedno funkční období), prof. Ludwig (dvě funkční období), prof. Málek (první funkční období),

* počet našich vysokoškolských studentů vzrostl 2,5krát, ze 4 na dnešních 10 tisíc,

* počet studentů nejvíce vzrostl na FF 4krát, na FES 2krát a na DFJP a FChT 1,5krát,

* počet vyučovaných studijních programů a oborů se ztrojnásobil z 22 na 70 programů a ze 49 na 147 oborů,

* doktorské studium místo dvou fakult nabízí již fakult šest a počet PhD studentů je o polovinu větší (vzrostl z 320 na dnešních 489),

* 4krát vzrostl počet absolventů doktorských studií (ze13 na 52),

* počet všech absolventů stoupl téměř trojnásobně ze 732 na 2 001 ročně,

* počet zahraničních studentů se z jednotlivců rozrostl na tři stovky (na 3 % všech studentů),

* po prvních dvou studentkách, které k nám přijely z Portugalska studovat v rámci programu evropských mobilit Erasmus, vycestovalo na zahraniční vysoké školy “na zkušenou” a za studiem přes tisíc našich studentů a od té doby u nás v Pardubicích jen v tomto evropském výměnném programu studovalo už téměř 700 zahraničních studentů,

* v rámci akademického roku tak dnes ročně 150 studentů ze zahraničí nahradí stejný počet našich studentů, kteří zamíří na evropské vysoké školy, a významně stoupla mobilita akademických pracovníků a na podporu evropských mobilit univerzita získává celkem ročně na 10 mil. Kč,

* k dispozici studentům je 5krát více počítačových učeben, 50 proti 10,

* počet počítačů v učebnách a laboratořích se ztrojnásobil, z 200 na 700 PC,

* počet pracovních stanic PC napojených na datovou síť se téměř zčtyřnásobil, vzrostl z 800 PC na 2 100,

* rychlost páteřních datových linek univerzity se zvýšila z jednotek Mb/s na 1Gb/s a 10Gb/s,

* připojení univerzity na internet prostřednictvím akademické sítě Cesnet se zvýšilo ze 34Mb/s na 1Gb/s,

* celkový rozpočet univerzity přesáhl miliardovou částku, v neinvestičních výdajích 860 mil. Kč, když před deseti lety byl na úrovni dnešního rozpočtu jediné fakulty - Fakulty chemicko-technologické (jejíž rozpočet je dnes čtyřnásobný),

* z celkového rozpočtu univerzity připadá na vědu a výzkum 18 % = 160 mil. Kč (neinvestičních prostředků), při čemž neinvestiční i investiční výdaje na vědu a výzkum vzrostly 3krát,

* finanční podpora výzkumných záměrů vzrostla 5krát, ze 17 na 75 mil. Kč,

* na granty a projekty FRVŠ se získává 4krát více prostředků,

* průměrné náklady na 1 studenta vzrostly o třetinu, z 64 tis. Kč na 87 tis. Kč ročně,

* přes několikanásobný nárůst počtu studentů počet zaměstnanců univerzity stoupl pouze o polovinu (ze 700 na 1 156, včetně pracovníků Správy kolejí a menzy),

* počet akademických pracovníků se téměř zdvojnásobil, při čemž na univerzitě působí 2krát více profesorů (61 místo 33) a 3krát více asistentů (216 proti 68),

* podíl ostatních pracovníků připadajících na jednoho akademického pracovníka poklesl z hodnoty 1,25 na 0,8 (v roce 1990 to bylo dokonce 2,3),

* průměrná mzda zaměstnanců univerzity vzrostla více než 2krát (z 12,5 tisíce Kč na 28 tisíc Kč),

* akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci cestují více než 3krát častěji na zahraniční pracovní cesty (830 proti 250),

* studentům jsou vyplácena stipendia v celkové částce téměř 60 mil. Kč ročně,

* studenti odebírají v menze 2krát více jídel (113 tisíce porcí ročně proti 216 tisícům),

* ubytovací kapacita nabízená na vysokoškolských kolejích stoupla z 1 tisíce lůžek na 2 tisíce lůžek.

Víte, co bylo před 10 lety jinak? Tak alespoň namátkou v roce 1999:

* končilo období mimořádných ekonomických úsporných balíčků v ČR a rozpočtového provizoria pro univerzitu,

* vstoupil v platnost nový zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který přinesl pro univerzitu nejen větší práva, ale zejména větší povinnosti,

* majetek státu byl převeden na univerzitu,

* začala být uplatňována nová pravidla hospodaření univerzity a celá škála nových vnitřních předpisů, norem vnějších i vnitřních, směrnic a opatření,

* v čele univerzity byl ve funkci rektora prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., který spolu s týmem 3 prorektorů dokončoval funkční období plné změn a nových strategií dalšího rozvoje univerzity,

* předsedou nově ustavené správní rady byl Ing. Michal Rabas, přednosta Okresního úřadu Pardubice, pozdější 1. náměstek hejtmana a poté i hejtman Pardubického kraje,

* předsedou Akademického senátu UPa byl doc. Ing. Ladislav Koudelka, CSc. (prof.),

* v čele FChT stál děkan doc. Ing. Josef Kotyk, CSc, v čele DFJP prof. Ing. Milan Lánský, CSc., v čele FES stál prvního půl roku doc. Ing. Radim Roudný, CSc. a poté byl děkanem Ing. Josef Pešta, CSc., Ústav jazyků a humanitních studií vedla do konce dubna doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. a poté byla do funkce ředitelky jmenována doc. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (prof.),

* výuka se začala rozdělovat na bakalářské a navazující magisterské studijní programy a nejrychleji na tento nový systém přešla Fakulta ekonomicko-správní, první nové studijní obory zahajovala i Fakulta chemicko-technologická, v kombinovaném studiu i dopravní fakulta a ÚJHS,

* zájem uchazečů o studium byl o polovinu menší (5 850 přihlášek proti dnešním 11 tisícům),

* doktorské studium probíhalo v 8 programech jen na dvou fakultách - FChT a DFJP (proti 15 programům na 6 fakultách nyní),

* habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem mohla vést jen nejstarší fakulta FChT (dnes 3 - FChT, DFJP, FES),

* v pořadí 4. titul “doctor honoris, causa” Univerzity Pardubice byl slavnostně udělen prof. Ing. Jaroslavu Němcovi, DrSc. za rozvoj dopravy, strojírenství a vysokého školství v ČR, z dnešních 12 udělených,

* na všech součástech univerzity byl zaveden kreditový systém hlásící se k ECTS,

* byl zaveden průkaz studenta,

* stipendia byla vyplácena jen studentům doktorských studijních programů (celkem 7 mil. Kč ročně proti dnešním 13 mil. Kč pro PhD studenty), neexistovalo ubytovací stipendium, nevyplácelo se sociální ani prospěchové stipendium,

* mezi akademickými pracovníky byli pouze 2 docenti ve věkové kategorii 30-39 let (zatímco dnes 17) a 1 profesor ve věku do 50 let (dnes 10),

* v rámci programu Erasmus vycestovalo na evropské vysoké školy za rok pouze 13 akademických pracovníků (proti aktuální stovce),

* v říjnu 1999 byl zahájen provoz v univerzitní aule,

* na stavební akce padlo 70 mil. Kč - hlavně na výstavbu univerzitní auly, jejíž vybudování, s významným přispěním města Pardubic, stálo 90 mil. Kč (proti desetinásobku v loňském roce v souvislosti s výstavbou areálu Fakulty chemicko-technologické),

* část budovy s Univerzitní knihovnou již rok sloužila akademickým uživatelům,

* v galerii univerzity začaly pravidelné výstavy uměleckých děl převážně regionálních umělců (dnes se prezentuje již 59. výstava),

* na Stavařově se začal zabydlovat rektorát, který byl před tím na náměstí Čs. legií, kde dnes sídlí Základní umělecká škola, a děkanát Dopravní fakulty Jana Pernera, když za velkého mediálního odporu univerzita získala v roce 1997 budovy dnes DA, DB a DC ve Studentské ulici,

* univerzitě patřilo všech 5 bloků výškových budov na Stavařově, které nesloužily klasickému ubytování studentů jako koleje, ale jiným ubytovacím účelům - bloky tehdy B a E byly pro havarijní stav prodány a teprve posléze blok A - dnes pavilon kolejí KE přebudován pro ubytování doktorandů,

* 50 mil. Kč bylo vynaloženo v letech 1996 - 98 na datové a telefonní sítě a tím učiněn kvalitativní skok od zastaralé nestrukturované datové sítě a nesourodé telefonní sítě k moderní integrované datové a telefonní síti,

* mezi lokalitami na nám. Čs. legií a Stavařovem - Cihelnou se začalo telefonovat interním spojením, nikoliv přes externí telefonní linky,

* na pavilonu A kolejí byla zajištěna první datová připojení (130 míst pro připojení 260 počítačů) - dnes je pro ubytované studenty k dispozici cca 2 tisíce míst pro počítače a telefony a připojení do univerzitní datové sítě, a to na všech pavilonech kolejí v univerzitním kampusu (kromě F) = A, B, C, D a F,

* neexistovala WiFi síť (dnes 50 přístupových bodů umístěných v objektech univerzity),

* byl zahájen přechod na nový vnitřní ekonomický a manažerský systém EkonFIS a zahájena implementace IS STAG, což nebyl jednoduchý proces, nicméně nám efektivně slouží doposud.

V roce 1999 byl vypracován první Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice s výhledem do roku 2005.

To jak, zda a že byl naplněn, nechť čtenář posoudí sám:

v oblasti vzdělávací:

- přeměnit Ústav jazyků a humanitních studií na fakultu,

- akreditovat doktorská studia a práva jmenovacího a habilitačního řízení na Fakultu ekonomicko-správní,

- diverzifikovat nabídku studijních programů podle potřeb praxe,

- harmonizovat studijní programy a obory s EU,

- podporovat studijní programy a předměty vyučované v cizím jazyce,

- připravovat studenty na konkurenční prostředí společného trhu práce v podmínkách EU,

- podporovat aktivní metody výuky s využitím ICT,

- sjednotit kritéria habilitačních a jmenovacích řízení u příbuzných oborů s jinými VŠ,

v oblasti vědecko-výzkumné činnosti

- rozvíjet spolupráci s domácími vědeckými pracovišti,

- zapojit se do národních a mezinárodních vědecko-výzkumných programů,

- rozvíjet aplikovaný výzkum ve spolupráci se subjekty mimo univerzitu,

v oblasti rozvoje infrastruktury

- postupně dobudovat ucelený univerzitní kampus v lokalitě Pardubice - Stavařov,

- výstavba nového areálu FChT,

- dobudovat těžké laboratoře DFJP,

- dořešit areál zkušeben výbušin,

- přebudovat blok A (pavilon E) na Stavařově pro ubytování studentů doktorského studijního programu,

- dokončit stěhování jednotlivých částí univerzity, a tak zlepšit prostorové zabezpečení FES a ÚJHS.