prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.

Profesor Pytela je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v oboru organické chemie. Absolvoval v roce 1974. Vědeckou aspiranturu na škole ukončil v roce 1979. V následujících letech působil nejdříve jako pracovník vědy a výzkumu a později jako odborný asistent na katedře organické chemie. V roce 1990 se habilitoval v oboru organická chemie a o dva roky později obhájil v témže oboru titul doktora chemických věd. V roce 1996 byl pro obor organická chemie jmenován profesorem. V letech 1995 - 1997 zastával funkci proděkana Fakulty chemicko-technologické.
Rektorem Univerzity Pardubice byl zvolen akademickým senátem 7. 11. 1996 a v lednu 1997 byl jmenován prezidentem republiky do funkce na období od 1. února 1997 do 31. ledna 2000.