prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Narozen v roce 1959. Po absolvování studia na původní Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích působil dlouhou dobu jako pracovník vědy a výzkumu na Katedře anorganické chemie VŠCHT a ve Společné laboratoři chemie pevných látek původní VŠCHT Pardubice a ČSAV - nyní Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky.
V roce 1997 byl jmenován docentem, v roce 2000 získal vědeckou hodnost DrSc. (doktora chemických věd) a o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor fyzikální chemie. Pobýval dlouhodobě v zahraničí, kde přednášel a vědecky pracoval na Universidad Hispalense v Seville, Universitat Politécnica de Catalunya v Barceloně a National Institute for Material Science v japonské Cukubě.
V současnosti vědecky a pedagogicky působí na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemickotechnologické, kde se podílí na výuce ve specializaci a vedení diplomových a disertačních prací. Věnuje se zejména studiu kinetiky procesů v pevné fázi a strukturním relaxacím nekrystalických materiálů.
Prof. Málek je autorem řady publikací v mezinárodních odborných časopisech a často vystupuje na konferencích. Je členem několika zahraničních vědeckých rad a odborných společností, několika vědeckých rad fakult univerzity i jiných vysokých škol. Je členem Oborových rad pro doktorský studijní program Chemie a technologie materiálů a Fyzikální chemie. Působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. Pracuje také jako recenzent pro několik zahraničních odborných časopisů.
V letech 2000 - 2003 byl pověřen zastáváním funkce prorektora pro vnější vztahy a rozvoj Univerzity Pardubice, v letech 2003 - 2004 prorektorem pro výzkum a vnější vztahy a v období 2005 - leden 2006 prorektorem pro vědu a zahraničních vztahy.
Zvolen Akademickým senátem UPa za kandidáta na funkci rektora dne 8. 11. 2005, jmenován prezidentem republiky Václavem Klausem 23. ledna 2006 na dobu 4 let.
Svého úřadu se ujal 1. února 2006.