prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. se narodil v roce 1956, je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce 1980. O pět let později obhájil disertační práci. V letech 1984-87 působil jako vědecký pracovník ve Společné laboratoři chemie pevných látek VŠCHT Pardubice a ČSAV. Od roku 1987 přešel ve funkci odborného asistenta zpět na katedru organické chemie, kde byl v roce 1993 jmenován docentem. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor organická chemie.
Prof. Ludwig je autorem padesáti šesti vědeckých publikací a autorem a spoluautorem více než sta vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval stáže na univerzitách ve Švédsku, Německu a Japonsku. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. V současné době se ve své vědecké práci soustřeďuje na enantioselektivní syntézu. Byl a je členem mnoha vědeckých rad českých univerzit.
V roce 1995 vykonával funkci předsedy akademického senátu univerzity. Od roku 1997 do roku 2000 pracoval ve funkci prorektora pro vnitřní záležitosti univerzity. 26. října 1999 byl Akademickým senátem Univerzity Pardubice zvolen kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice pro období let 2000 - 2003. Do funkce byl jmenován 25. ledna 2000 prezidentem republiky Václavem Havlem a svého úřadu se ujal 1. února 2000. Kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice na 2. funkční období (2003 - 2006) byl zvolen dne 12. listopadu 2002, jmenován prezidentem republiky 21. ledna 2003 na dobu tří let s účinností od 1. února 2003.
Od února 2010 zastává opět funkci rektora Univerzity Pardubice. Po 4 letech byl znovu zvolen i na 2. funkční období do roku 2018.