Univerzita Pardubice potvrdila své kvality – prošla nezávislým a náročným hodnocením a získala institucionální akreditaci

11. 9. 2018

Národní akreditační úřad pro vysoké školství potvrdil špičkovou kvalitu Univerzity Pardubice, když jí v pořadí coby teprve čtvrté vysoké škole v České republice přiznal známku nejvyšší kvality a udělil jí na deset let tzv. institucionální akreditaci pro 6 oblastí vzdělávání: dopravu, ekonomické obory, historické vědy, chemii, informatiku a zdravotnické obory.

S účinností od 7. září 2018 může následujících 10 let Univerzita Pardubice poskytovat vysokoškolské vzdělání v šesti oblastech, a to tak že nabízené studijní programy v bakalářských, magisterských a ve vybraných případech i doktorských studijních programech projdou pouze tzv. interní akreditací v rámci samotné univerzity. Univerzita je nemusí již ke schvalování posílat Národnímu akreditačnímu úřadu. Tyto programy pokryjí výuku na šesti fakultách Univerzity Pardubice – fakultě chemicko-technologické, ekonomicko-správní, dopravní, filozofické, elektrotechniky a informatiky a fakultě zdravotnických studií.

„Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Získaná institucionální akreditace znamená potvrzení naší vysoké kvality. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ uvádí k získání certifikátu kvality prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice. „Je to silný nástroj, který nám dává vysokou míru autonomie a pravomoc si schvalovat studijní programy, které mají dlouhodobě zaručenou a potvrzenou kvalitu. Umožní nám být v nabídce studijních programů našim studentům mnohem pružnější. Posiluje také naše postavení a kredibilitu nejen doma, v České republice, kde jsme teprve čtvrtou vysokou školou, které se podařilo na tento certifikát kvality dosáhnout, ale i v rámci našich mezinárodních aktivit,“ pochvaluje si rektor a uvádí, jak náročný byl proces, který k získání institucionální akreditace vedl:

„Prošli jsme velice náročným procesem, nastavili legislativní prostředí, připravili propracovaný systém vzdělávacích a tvůrčích procesů a přísný mechanismus jejich vnitřního hodnocení, zdokonalili proces hodnocení vlastní výuky až na úroveň jednotlivých předmětů, revidovali jejich kvalitní zajištění jak po personální, tak materiální stránce včetně informační infrastruktury. Zavedli jsme systém hodnocení akademických pracovníků. To vše abychom dlouhodobě vyhověli přísným standardům komplexního systému kontroly a hodnocení kvality naší vzdělávací a tvůrčí činnosti a aby studenti měli jistotu, že u nás získají kvalitní vzdělání.“

Významné postavení Univerzity Pardubice mezi českými vysokými školami potvrzuje i skutečnost, že po Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci, které obdržely institucionální akreditaci v první polovině letošního roku, je Univerzita Pardubice teprve čtvrtou českou vysokou školou, která institucionální akreditaci po přísném posouzení Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství získala.

„Národní akreditační úřad potvrdil, že náš nastavený systém vzdělávacích a všech souvisejících tvůrčích činností, je kvalitní, a to napříč fakultami. Univerzita má nyní v oněch šesti oblastech vzdělávání samostatnost při rozhodování o struktuře a vnitřním obsahu vyučovaných studijních programů i o jejich detailnějším zaměření,“ uvádí prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., která celý proces přípravy institucionální akreditace s týmy akademiků i pracovníků univerzitních útvarů připravovala, a dodává: „Zároveň však je na nás a naši vzdělávací a tvůrčí činnost kladena daleko větší míra zodpovědnosti. Potvrzení a ocenění naší kvality potěší, ale také zavazuje.“

Studijní programy v šesti oblastech vzdělávání – dopravě, ekonomických oborech, historických vědách, chemii, informatice a zdravotnických oborech – nyní projdou tzv. vnitřní akreditací, kterou provede speciálně k tomu zřízený nový univerzitní orgán – Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. Ta dohlíží na kvalitu všech vzdělávacích procesů, i jejich přípravu, a schvaluje studijní programy a jejich zaměření. Skládá se z devíti členů, interních odborníků, a svého zástupce v ní mají i studenti.

Podle nových studijních programů, které projdou v nejbližší době interní akreditací, by se mělo vyučovat na Univerzitě Pardubice již v akademickém roce 2019/2020.

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555, mobil 602 487 730
e-mail promotion@upce.cz

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true