2008

PROGRAM ROZVOJOVÝCH AKTIVIT
PRIORITY
NA ROK 2008
 
 
1.  Soutěž na obsazení jednoho místa vědeckého pracovníka (post-doktorský pobyt) pro absolventa Ph.D.
2.  Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice se zahraničními institucemi
3.  Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice
 
 1.  Soutěž na obsazení jednoho místa vědeckého pracovníka (post-doktorský pobyt) pro absolventa Ph.D.
Předkladatelé projektu:
- uchazečem může být absolvent doktorského studijního programu zahraniční univerzity, který je ke dni 30. dubna 2008, kdy podává žádost, mladší než 32 let
 
Bližší podrobnosti o vyhlášené soutěži:
Uznatelné náklady:
  plat nového vědeckého pracovníka, organizační náklady pracoviště, na kterém bude zařazen, spojené se zřízením místa
 
Výše poskytnuté podpory z PRA:
-    měsíční plat nového vědeckého pracovníka v Kč ekvivalentní hodnotě
1.000,-- – 1.200,-- EUR, organizační náklady max. do výše 30.000,-- Kč
 
 
Realizace projektu:
-    rok 2008 i 2009
 
 
2.  Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice se zahraničními institucemi
Cíl:
Rozvíjet mezinárodní spolupráci Univerzity Pardubice se zahraničními institucemi  v oblasti vzdělávání a výzkumu prostřednictvím výjezdů zaměstnanců Univerzity Pardubice na zahraniční instituce.
 
Uznatelné náklady:
-    cestovní náhrady (tzn. stravné, kapesné, ubytování, jízdné a další nezbytně nutné výdaje)
-    finanční prostředky není možné čerpat na úhradu:
 • mzdových nákladů zaměstnanců UPa
 • úhradu cestovních náhrad a mzdových nákladů zahraničních expertů pro uskutečnění přednášek na UPa
 • stipendií, pobytových a cestovních nákladů studentů UPa a zahraničních studentů
 
Výstupy:
-   uzavření nové rámcové dohody o spolupráci na univerzitní úrovni rozvíjející alespoň 1 z hlavních aktivit univerzity (vzdělávání nebo výzkum)
-   realizace aktivit vyplývajících ze stávajících rámcových dohod uzavřených na univerzitní úrovni
 
Podmínka:
-   nebude podporována spolupráce, kterou lze uskutečnit v rámci programu LLP/Erasmus
 
 
3.  Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice
 
Cíl:
Podporovat a rozvíjet spolupráci fakult Univerzity Pardubice
 
Podporované aktivity:
Spolupráce v následujících oblastech:
-  výuka
 • nákup společných výukových prostředků;
 • zajišťování výuky určitého předmětu akademickými pracovníky z několika fakult UPa;
 • doplňkové přednášky na odborné téma začleněné do výuky určité fakulty, avšak přednášené akademickými pracovníky z jiné fakulty;
 • vypracování studie o shodě studijních programů nebo možnostech mezifakultní spolupráce
 • atd.
-  výzkum
 • spolupráce akademických pracovníků z několika fakult na určitém výzkumném tématu;
 • nákup zařízení a vybavení, které bude využíváno více fakultami,…
 • atd.
-  prezentace
 •   uskutečňování aktivit, které zvýší informovanost o činnostech realizovaných fakultami a katedrami a které následně povedou k navazování nových kontaktů a prohlubování spolupráce mezi fakultami
-  další aktivity vedoucí k rozvoji mezifakultní spolupráce
 
Uznatelné náklady:
-   náklady, které jsou nezbytné k realizaci projektu
-   finanční prostředky není možné čerpat na krytí transferů
 
 
Podmínka:
-   spolupráce minimálně 2 fakult, která pokračuje i po skončení projektu
-   projekty založené na spolupráci 3 a více fakult mají prioritu při rozhodování o přijetí projektu
 
 
 
Předkládání návrhů projektů:
 
Priorita 1 a 3:         nejpozději do 30. 4. 2008 (jednorázová výzva)
Priorita 2:              nejpozději do 29. 2. 2008 nebo 30. 4. 2008 (průběžná výzva)
 
Návrh projektu do Priority 1 podává uchazeč v předepsané formě (bližší informace naleznete na internetových stránkách: http://www.upce.cz/mezinarodni-vztahy/vztahy-moznostizam/vztahy-moznostizam-n1/), prorektorovi pro vědu a tvůrčí činnost.
 
Návrhy projektů do Priorit 2 a 3 jsou předkládány v 1 vyhotovení na Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy (ORMV) na předepsaných tiskopisech dostupných na webové stránce Univerzity Pardubice: http://www.upce.cz/veda-vyzkum/veda-programy/veda-vyzkum/veda-programy/veda-grantova-soutez/
 
Při nerozdělení finančních prostředků vyčleněných na Priority mohou být v průběhu roku 2008 vyhlášeny další výzvy pro předkládání projektů do vybraných Priorit.
 
Rozhodnutí o udělení projektu a náležitostí s tím souvisejících se řídí Směrnicí č. 1/2008 „Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice“.