2006

Rektor Univerzity Pardubice vyhlašuje
Program rozvojových aktivit
PRIORITY
na rok 2006
 
 
 
1)         Podpora vědecké a umělecké činnosti v bakalářských studijních progra-
            mech

            Projekty mohou předkládat akademičtí pracovníci s minimálním úvazkem 0,5
            na UPa.
 
2)         Stipendia na podporu studia v zahraničí
Projekty  mohou předkládat studenti prezenční formy studijních programů univerzity, kteří jsou občany ČR. Studium v zahraničí musí být fakultou či VŠ ústavem uznáno jako integrální součást příslušného studijního programu. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše 50 % celkových nákladů.
 
3)         Podpora mezinárodní spolupráce v rámci dohod uzavřených na úrovni univerzity
            Projekty mohou předkládat akademičtí pracovníci univerzity s minimálním úvazkem 0,5. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše 50 % celkových nákladů.
 
4)         Příprava a realizace předmětů nebo modulů v anglickém jazyce
            Projekty mohou předkládat akademičtí pracovníci univerzity s minimálním úvazkem 0,5. Upřednostněn bude zejména nákup cizojazyčné literatury obecně uznávané při výuce obdobných předmětů na renomovaných zahraničních unizerzitách. Lze navrhnout odměny pro učitele, kteří zajišťují výuku pro zahraniční studenty v rámci programu Socrates/Erasmus.
 
5)         Přednáškové pobyty zahraničních pracovníků na Univerzitě Pardubice
            Projekty mohou předkládat pracovníci univerzity s minimálním úvazkem 0,5. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše 50 % nákladů souvisejích bezprostředně s pobytem zahraničního hosta, který přednášel či vedl semináře (v anglickém jazyce).
 
 
 
Návrhy projektů mohou být podávány na předepsaných tiskopisech na Oddělení pro vzdělávání a výzkum nejpozději do
 
31. ledna 2006
 
Udělení projektu a náležitostí s tím souvisejících se řídí Směrnicí 17/2004 „Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice“. Předkladatelé projektů v rámci priorit 2, 3 a 5 uvedou podrobný rozpis finančních podpor, které na řešení navrhovaného projektu předpokládají z jiných zdrojů.
 
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., v. r.
rektor
 
 
21. prosince 2005