2005

Rektor Univerzity Pardubice vyhlašuje
Program rozvojových aktivit
P R I O R I T Y
na rok 2005
 
1) Podpora vědecké činnosti v bakalářských studijních programech
Projekty mohou předkládat akademičtí pracovníci s minimálním úvazkem 0,5 na UPa.
2) Stipendia na podporu studia v zahraničí
Projekty mohou předkládat studenti prezenční formy studijních programů univerzity, kteří jsou občany ČR. Studium v zahraničí musí být fakultou či VŠ ústavem uznáno jako integrální součást příslušného studijního programu. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše 50 % celkových nákladů.
3) Podpora mezinárodní spolupráce v rámci dohod uzavřených na úrovni univerzity
Projekty mohou předkládat akademičtí pracovníci univerzity s minimálním úvazkem 0,5. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše 50 % celkových nákladů.
 
4) Příprava a realizace předmětů nebo modulů v anglickém jazyce
Projekty mohou předkládat akademičtí pracovníci univerzity s minimálním úvazkem 0,5. Upřednostněn bude zejména nákup cizojazyčné literatury obecně uznávané při výuce obdobných předmětů na renomovaných zahraničních univerzitách a překlad charakteristik studijních oborů a profilů absolventa. Lze navrhnout odměny pro učitele, kteří zajišťují výuku pro zahraniční studenty v rámci programu Socrates/Erasmus.
 
5) Přednáškové pobyty zahraničních pracovníků na Univerzitě Pardubice
Projekty mohou předkládat pracovníci univerzity s minimálním úvazkem 0,5. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše 50 % nákladů souvisejích bezprostředně s pobytem zahraničního hosta, který přednášel či vedl semináře (v anglickém jazyce).
 
Návrhy projektů mohou být podávány na předepsaných tiskopisech na Oddělení pro vzdělávání a výzkum nejpozději do
31. ledna 2005
Udělení projektu a náležitostí s tím souvisejících se řídí Směrnicí 17/2004 “Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice”. Předkladatelé projektů v rámci priorit 2, 3 a 5 uvedou podrobný rozpis finančních podpor, které na řešení navrhovaného projektu předpokládají z jiných zdrojů.
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., v. r.
rektor
22. prosince 2004