2004

Rektor Univerzity Pardubice vyhlašuje
Program rozvojových aktivit
P r i o r i t y
na rok 2004

1) Interní projekty rozvoje vědecké činnostiProjekty mohou předkládat studenti prezenční formy doktorských studijních programů univerzity nebo akademičtí pracovníci do 35 let
věku s minimálním úvazkem 0,5 na Univerzitě Pardubice, kteří se podílejí na výzkumné činnosti společně se studenty magisterských a
doktorských studijních programů.


2) Stipendia na podporu studia v zahraničíProjekty mohou předkládat studenti prezenční formy magisterských nebo doktorských studijních programů univerzity, kteří jsou občany ČR. Studium v zahraničí musí být fakultou nebo univerzitou uznáno jako integrální součást příslušného akreditovaného studijního programu. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše 50 % celkových nákladů.
 
3) Příprava studijních programů nebo modulů v anglickém jazyceProjekty mohou předkládat akademičtí pracovníci s minimálním úvazkem 0,5 na Univerzitě Pardubice. Upřednostněn bude zejména nákup cizojazyčné literatury obecně uznávané při výuce v obdobných studijních programech na zahraničních univerzitách.

4) Náklady spojené s pobytem zahraničních pracovníků,
kteří na Univerzitě Pardubice vyučují v anglickém jazyce, případně vykonávají vědeckou činnost. Projekty mohou předkládat pracovníci s minimálním úvazkem 0,5 na Univerzitě Pardubice, jež za pobyt zahraničního pracovníka a jeho činnost na univerzitě zodpovídají. Finanční prostředky budou poskytnuty maximálně do výše
50 % celkových nákladů.

Návrhy projektů Programu rozvoje vědecké činnosti (bod 1) a Programu rozvoje mezinárodních vztahů (body 2 – 4) mohou být podávány na předepsaných tiskopisech na Referát pro vzdělávání a výzkum rektorátu nejpozději do
31. ledna 2004
Udělení projektu a náležitostí s tím souvisejících se řídí Směrnicí č. 17/2003 “Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice”. Řešitelé projektů uvedou finanční podpory na řešení navrhovaného projektu předpokládané z jiných zdrojů. Projekty v rámci Programu rozvoje vědecké činnosti budou přednostně udělovány pracovištím, která mají akreditované magisterské nebo doktorské studijní programy.
 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., v. r.
rektor
16. prosince 2003