Jazykové centrum

Jazykové centrum (JC) vzniklo 1. ledna 2008 a navazuje na činnost Ústavu cizích jazyků Fakulty filozofické. Je celouniverzitním útvarem, jehož organizační začlenění lépe reflektuje vlastní předmět činnosti.

Posláním JC je rozvíjení cizojazyčné komunikativní kompetence studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech příslušných oborů, práce na samostatných projektech v oblasti programů odborného jazykového vzdělávání, komunikace, prezentačních dovedností a sociolingvistiky, konzultační, překladatelská a tlumočnická činnost.

Každý rok absolvuje kurzy odborného cizího jazyka téměř 2000 studentů Univerzity Pardubice. JC zajišťuje výuku odborného jazyka pro všechny fakulty univerzity, kromě Fakulty restaurování v Litomyšli. V rámci dalších aktivit členové JC pracují na rozvoji kontaktů s odbornou i laickou veřejností; pořádají pravidelné metodické semináře pro učitele AJ/NJ na středních školách, přípravné kurzy pro zájemce o vysokoškolské studium, přípravné kurzy k mezinárodním certifikátům, případně odborné přednáškové cykly.

Pracovníci JC mají rozsáhlé zkušenosti z praxe podniků a institucí získané ve spolupráci s nimi formou vzdělávání nebo v rámci překladatelské a tlumočnické, případně korektorské činnosti. Svoji akademickou činnost realizují i prostřednictvím grantových projektů MŠMT, ESF, FRVŠ, VNJH; spolupracují s dalšími odbornými pracovišti univerzit, Britskou radou a Goethe institutem nejen v České republice, ale i v zahraničí, např. v rámci grantů či projektů Erasmus, Arion – Švédsko, Madeira, Francie, Velká Británie, Turecko, USA.

 

Jazykové centrum, Studentská 95, 532 10  Pardubice 2,
telefon: 466 036 716, 341