Identifikační systém na univerzitě

Zapsaní studenti prvního ročníku obdrží před zahájením akademického roku bezkontaktní čipovou kartu, která studentům slouží podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách jako PRŮKAZ STUDENTA. Platnost průkazu zajišťuje validační známka s vyznačenou platností pro daný akademický rok.

Na průkazu je uvedeno jméno, příjmení, fotografie uživatele a univerzitní identifikátor ve tvaru st123456 (dále NetID), který slouží jako uživatelské jméno pro přihlašování ke službám počítačové sítě UPa. Současně bude studentům aktivována e-mailová schránka ve tvaru st123456@student.upce.cz.

Na webových stránkách IC najdete potřebné odkazy a informace pro práci v síti UPa (změna hesla, e-mail atd.).

Čipová karta zprostředkovává studentům vybrané služby v rámci UPa. Jedná se zejména o registraci při stravování v zařízeních SKM, výpůjční služby Univerzitní knihovny, tiskové a kopírovací služby Kopírovacího a internetového centra, vstupní systém do Univerzitní knihovny a vybraných učeben. Tyto služby související se studiem budou dále rozšiřovány.

Veškerou správu týkající se průkazu studenta zajišťuje:
Informační centrum UPa
Oddělení podpory informačních systémů
Michal Jeřáb
telefon: 466 036 456
e-mail: karty@upce.cz