Nabízená témata středoškolské odborné činnosti pro akademický rok 2009/2010 na FChT

 

Název tématu

školitel


KFCH

1

Využití UV-Vis spektroskopie k charakterizaci heterogenních katalyzátorů

Ing. L. Čapek, Ph.D.

2

Kinetika kopulačních reakcí

doc. K. Komers, CSc.

3

Měření infračervených spekter pevných vzorků a jejich příprava pomocí KBr techniky

Ing. V. Lochař, Ph.D.

4

Sledování kinetiky izolovaných reakcí pomocí spektroskopických metod

Ing. V. Lochař, Ph.D.

KOAnCh-VzC

 

5

Pulzní laserová depozice amorfních tenkých vrstev

doc.
P. Němec,PhD.

Ústav OChT

 

6

Konjugáty protizánětlivých léčiv s polymerními nosiči.

prof. M. Sedlák:

7

Substituované imidazolinony v organokatalýze.

Dr.  P. Drabina

8

Studium transformačních reakcí substituovaných isothiouronových solí.

Ing. J. Váňa

9

Syntéza sloučenin s konjugovanými násobnými vazbami.

doc. J.Kulhánek

10

Syntéza chirálních amidů vinné kyseliny odvozených od imidazolu.

prof. O. Pytela

11

Syntéza 2-(2-alkoxyfenyl)imidazolinů a imidazolů s delším alifatickým řetězcem.

Dr. P.Pařík

12

Chirální annulované imidazoliny jako katalyzátory asymetrických reakcí.

Dr. F. Bureš:

KEMChPP

 

13

Ekonomické důsledky legislativy REACH pro podnik chemického průmyslu

Ing. Jan Vávra, Ph.D

14

Doprava v podniku chemického průmyslu a možnosti jejího zlepšování.

Ing. Lenka Branská, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Děkanát FChT