VI. ročník Festivalu vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji (2012/2013)

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje VI. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.
Cílem soutěže je:
1. Podněcovat co nejvíce talentovaných starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol a firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.
3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.
Účastníci soutěže
Kategorie Junior
Navštěvuje v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Pardubickém kraji.
Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Pardubickém kraji.
Soutěžní projekt
Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.
Přihláška do soutěže
Účastníci se registrují v on-line registraci na těchto stránkách. Alternativně může zájemce nebo kolektiv zaslat přihlášku do sekretariátu soutěže na adresu AMAVET, Bubenská 6, 170 00 Praha 7. Uzávěrka je 31. ledna 2013. Formulář přihlášky je možné získat v sekretariátu soutěže nebo na webu www.fvtp.cz.
Přijetí do soutěže
Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do okresních kol, která se konají v únoru 2013 v Lanškrouně pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy a v Pardubicích pro okresy Pardubice a Chrudim. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná březnu 2013 v Pardubicích. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do krajského kola.
Hodnocení projektů
Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení.
Odměny v soutěži
V kategorii Junior se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii.
V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní soutěže I-SWEEEP v květnu 2013 v Houstonu, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2014 v USA.
Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnout ke studiu na těchto fakultách. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání krajského kola soutěže v Pardubicích.