Odstartoval IV. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (2010/2011)

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje IV. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji. Záštitu nad soutěží ve školním roce 2010/2011 převzal hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek.
Cílem soutěže je:
1. Podněcovat co nejvíce talentovaných starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.
3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.
Účastníci soutěže:
Kategorie Junior
Navštěvuje v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Pardubickém kraji.
Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Pardubickém kraji.
Odměny v soutěži:
V kategorii Junior se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii. Další vybraní finalisté se zúčastní prázdninové letní školy mladých vědců. V kategorii středoškoláků se autor nejlepšího projektu zúčastní soutěže I-SWEEEP 2011 v Houstonu, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2012 v USA. Další vybraní finalisté se zúčastní prázdninové letní školy mladých vědců. Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnout ke studiu na těchto fakultách. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání krajského kola soutěže v Pardubicích.
Soutěžní projekt:
Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Musí však být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce.
Přihláška do soutěže:
Účastníci se registrují v on-line registraci. Alternativně může zájemce nebo kolektiv zaslat přihlášku do sekretariátu soutěže na adresu AMAVET, Bubenská 6, 170 00 Praha 7. Uzávěrka je 31. ledna 2011. Formulář přihlášky je možné získat v sekretariátu soutěže nebo na adrese www.fvtp.cz.
Přijetí do soutěže:
Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do okresních kol, která se konají v únoru 2011 v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná 17. a 18. března 2011 v Pardubicích. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do krajského kola. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.
Hodnocení projektů:
Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru. Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení.
Tisková zpráva k průběhu soutěže zde.
Přehled cen udělených děkanem Fakulty elktrotechniky a informatiky.
Seznam oceněných AMAVET děkanem Fakulty chemicko-technologické.
Celkové výsledky IV. ročníku Festivalu vědy a techniky.
Další podrobnosti naleznete na webových stránkách festivalu.