OP Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů období 2007 - 2013, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Hlavním cílem OP VaVpI je posílení výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR a zajištění růstu, konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst v regionech.

Specifické cíle zahrnují:
- posílení kapacit ve výzkumu a vývoji v regionech a zajištění jejich rychlého a efektivního využití na regionální, nadnárodní i evropské úrovni
- rychlý a efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje (spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem)
- posílení vzdělávacích kapacit na vysokých školách

Tento program je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a jeho řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

OP VaVpI spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je čtvrtým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 2070, 68 mil. €. Míra spolufinancování dosahuje 100 % způsobilých nákladů projektu, bude možné tzv. křížové financování (financování i takových aktivit, které svojí povahou spadají do ESF).


OP VaVpI je rozdělen do 5 prioritních os (PO):

PO 1 - Evropská centra excelence

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 860,3 mil. €, tj. 33,1 % OP VaVpI.
Např. rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit; včetně nezbytné projektové dokumentace, pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum, technologický rozvoj, projekty špičkového VaV s relevancí pro trh a socioekonomický rozvoj ČR ve formě start-up grantu, které umožní plynulý náběh a fungování nové infrastruktury apod.

PO 2 - Regionální VaV centra

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 806,3 mil. €, tj. 33,1 % OP VaVpI.
Např. vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum, posílení jejich spolupráce s aplikační sférou (podniky, nemocnice atp.) dle potřeb regionu.

PO 3 - Komercializace a popularizace VaV

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 251 mil. €, tj. 10,3% OP VaVpI.
Např. podpora komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích, zejména financováním etapy od poznatků VaV do fáze následného komerčního využití (proof of concept stage) a podporou systému komercializace a ochrany duševního vlastnictví, včetně vzniku a rozvoje center pro transfer technologií při výzkumných organizacích apod.

PO 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 487 mil. €, tj. 20% OP VaVpI.
Např. investice do infrastruktury pro výzkum spojenou s VaV na vysokých školách, zejména infrastruktury spojené s vědeckou výchovou studentů, učeben výukových laboratoří, rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit (budov a zařízení), modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a vzdělávaní apod.

PO 5 - Technická pomoc

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 85 mil. €, tj. 3,5% OP VaVpI.
Např. monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z pogramu, podpora správy nástrojů Komunikačního plánu OP VaVpI, rozvoj absorpční kapacity, průřezové odborné informační a konzultační služby, odborné specifické tréninky apod.