OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) je tématickým operačním programem pro období 2007 - 2013, který spadá do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem OP VpK je zkvalitnění a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Pro naplnění uvedeného cíle bylo vyčleněno 1,83 mld. € z fondů EU a 0,32 mld. € z českých veřejných zdrojů.

 

OP VpK je rozdělen do 5 prioritních os. Středem zájmu Univerzity Pardubice je prioritní osa č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - především oblasti podpory:

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

2.4 Partnerství a sítě

 

V rámci těchto oblastí podpory mohou vysoké školy předkládat projekty zaměřené například na:

-          inovace studijních programů VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce,

-          zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci těchto programů,

-          další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků,

-          zajišťování dalšího specifického odborného vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje a dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje,

-          podporu mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem,

-          spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem

-          apod.

 

Univerzita Pardubice realizuje v rámci OP VpK následující projekty:

 

 

Projekty OP VpK

 

Na úspěšnou realizaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů navazuje Univerzita Pardubice realizací projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK). Cílem OP VpK je zkvalitnění a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

 

Univerzita Pardubice představuje projekty přijaté k realizaci prostřednictvím samostatných webových stránek.