Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové
Autoři: Prázný Aleš
Rok: 2014
Druh publikace: odborná kniha
Název nakladatele: Univerzita Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Strana od-do: nestránkováno
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze O smyslu politiky. Politická filosofie Hannah Arendtové Tato kniha pojednává o politickém myšlení Hannah Arendtové. Záměrem je přiblížit otázku politična, jak se s ní vypořádala tato židovská myslitelka ve 20. století. Arendtová představuje angažovaného intelektuála, který se rozhodl v nejtěžších chvílích evropských dějin jednat. Její stěžejní díla vycházejí poté, co spojenecké mocnosti zvítězily nad nacismem. Arendtová patří k těm intelektuálům, kteří si byli vědomi nebezpečí, jež s sebou nacismus přináší, už ve třicátých letech. Právě pro její neochvějnost vůči totalitárnímu pokušení ji např. Ralf Dahrendorf počítá mezi statečné členy své fiktivní societas erasmiana, tedy mezi intelektuály, kteří byli prostřednictvím svých ctností imunní vůči totalitním režimům a nevstoupili do služeb zla. Události války pak Arendtovou vzdálily od čisté filosofie k praktickým otázkám politiky a k politickému myšlení. Arendtová si byla dobře vědoma toho, že myšlení není věcí pouze soukromou, kterou lze skrývat před světem. Naopak myšlení pro ni nabývá smyslu především ve vztahu k druhým lidem, s nimiž sdílí a utváří svět. Právě po ukončení světové války se ve světě objevuje nový elán, který mnozí charakterizují radostí žít. To ovšem platilo jen pro ty, kdo prošli válkou bez větších škod. Brzy však obzor světa opět potemněl, když se objevuje další totalitarismus – sovětský komunismus. Arendtová tehdy obhajuje myšlení o politice nejen pod vlivem ukončené světové války, ale také tváří tvář novému nebezpečí. Myšlení se stává skutečným teprve tehdy, pokud promlouvá do veřejného světa, v němž je vystaveno zkouškám a dialogu. Právě angažovanost myšlení je tím, čím Arendtová problematizuje obvyklou metodologii společenských věd, která zdůrazňuje distancovanou nezaujatost. Politická filosofie, etika, politologie
eng The meaning of politics. The political philosophy of Hannah Arendt This book deals with the political thought of Hannah Arendt. The intention is to focus on the question of the “political” as this Jewish thinker came to terms with it in the twentieth century. Arendt represents the committed intellectual who decided to act in the most difficult moments of European history. Her key works were published after the allied powers triumphed over Nazism. Arendt is one of those intellectuals who were aware as early as the 1930s of the danger brought by Nazism. Ralf Dahrendorf, for example, counted her among the courageous members of his fictional societas erasmiana for her steadfastness in the face of totalitarian temptation; that is, among those intellectuals who were, through their virtues, immune to totalitarian regimes and who did not enter the service of evil. The events of the war moved Arendt away from pure philosophy towards practical questions of politics and to political thought. Arendt was well aware that thought is not just a private matter that can be concealed from the world. On the contrary, thought acquires meaning for her primarily in relationship with the other people with whom one shares and shapes the world. Just after the end of the war a new enthusiasm emerged worldwide, characterised by many as the joy of living. Naturally, it only applied to those who had survived the war without serious damage. However, the horizon soon darkened again when another totalitarianism emerged – Soviet Communism. At that time Arendt defended political thought not only under the influence of the world war just ended but also in the face of a new danger. Thought does not become effective until it begins to speak to the public world in which it is exposed to trials and dialogue. It is through the commitment of thought that Arendt uncovers the problems in the usual methodology of the social sciences that put the emphasis on aloof impartiality. Political Philosophy, Ethics, Politology