Management diagnostiky a terapie poruch polykání

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví
Program: Rezortní program výzkumu a vývoje - MZ III (2010 - 2015)
Období realizace: 04/2012 - 12/2015
URL:
Pracoviště: Fakulta zdravotnických studií - Katedra ošetřovatelství
Hlavní řešitel: Mandysová Petra
Spoluřešitelé: Ehler Edvard | Škvrňáková Jana
Popis:
Cílem projektu je rozvoj citlivých screeningových metod pro záchyt dysfagie prováděných sestrou, definice multioborového týmu pro poruchy polykání, definice diagnosticko-terapeutických postupů/standardů v rámci každé odbornosti a průchodu pacienta tímto systémem. Ve studii bude prostřednictvím dotazníku SWAL-QOL na počátku a po diagnostice a léčbě dle definovaného standardu hodnocena kvalita života pacienta s dysfagií. Výsledkem projektu bude doporučený standardní postup pro diagnostiku a terapii dysfagie aplikovatelný v podmínkách České republiky včetně zapojení nových diagnosticko-terapeutických metod (screeningová metoda, FEES, videofluoroskopie). Výstupem projektu bude dále zatím v České republice neprováděné statistické vyhodnocení kvality života pacientů s dysfagií prostřednictvím standardizovaných nástrojů SWAL-QOL a SWAL-CARE. Očekávaným benefitem projektu je časnější záchyt a terapie dysfagie a jejích komplikací, racionalizace a ekonomizace použitých postupů, zvýšení kvality života pacientů.