Projekt

Odstraňování nebezpečných složek z kontaminovaných hmot určených pro recyklaci v duchu cirkulární ekonomiky

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2
Trvání:01.02.20 - 31.01.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Tomáš Weidlich Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Barbora Kamenická
Ing. Ivana Vojtová
Mgr. Michal Hegedüs

Projekt je zaměřen na problematiku efektivní separace a zneškodňování látek s nebezpečnými vlastnostmi při řešení opětovného využívání materiálů v duchu oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky). Projekt cílí na dekontaminaci takových hmot, u nichž bude zájem o provedení jejich recyklace, typicky kapalných a pevných materiálů. Předpokládané zaměření tohoto projektu bude na dekontaminace materiálů obsahujících zpomalovače hoření, nasycených sorbentů, vedlejších výrobních produktů a technologických roztoků vhodných pro recyklaci.