Projekt

Nedestruktivní stanovení mechanického napětí v bezstykové koleji

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:ZÉTA - Program na podporu aplikovaného výzkumu
Trvání:01.05.20 - 30.04.22
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:Ing. Petr Vnenk
Interní spoluřešitelé:Ing. Veronika Fričová
Ing. Özgür Yurdakul Ph.D.
doc. Ing. Bohumil Culek Ph.D.
Ing. Ladislav Řoutil Ph.D.
Ing. Vladimír Suchánek Ph.D.
Ing. Jiří Šlapák

Hlavním cílem návrhu projektu je tvorba metodiky, která umožní určit hodnotu aktuálního napětí v kolejnici bezstykové koleje nedestruktivními metodami, a to na základě parametrů, které jej ovlivňují, a jejichž hodnoty lze získat rovněž nedestruktivními metodami. Toho chceme dosáhnout kombinací 3 dlouhodobých terénních měření a tvorbou počítačového modelu pro numerickou analýzu. Znalosti nabyté výzkumem a shrnuté v této metodice chceme předat správcům železnic a zvýšit tak úspornost a efektivitu železničních konstrukcí. Dalšími cíli návrhu projektu jsou tvorba funkčního vzorku měřící sestavy pro diagnostiku časového vývoje deformací bezstykové koleje, který bude použit pro jedno ze zamýšlených měření, a prohloubení poznatků o chování kolejnic bezstykové koleje za různých vnějších podmínek.