Projekt

Ovlivnění sklotvornosti a modifikace fotoindukovaných vlastností hybridních amorfních chalkogenidů skrz řízenou koncentraci volných elektronových párů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Mezinárodní projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Miloš Krbal Ph.D.
Interní spoluřešitelé:prof. Ing. Tomáš Wágner DrSc.
Ing. Božena Frumarová CSc.
Ing. Roman Svoboda Ph.D.
Ing. Jan Přikryl
Mgr. Jan Mistrík Ph.D.

Amorfní chalkogenidy jsou široce používány ve vědě a technice, například ve vláknech a integrované optice, jako litografický rezist pro vysoká rozlišení, a také v permanentních paměťových celách, jako například nedávno komercializovaných společností Intel Optane. Jedním z parametrů, charakterizujících schopnost materiálu tvořit sklo, je přítomnost volných elektronových párů, tj. párovaných p-elektronů, které se přímo neúčastní tvorby kovalentních vazeb, ale které jsou umístěny v blízkosti vrcholu valenčního pásu a určují vlastnosti materiálů včetně stability a jejich struktury. Klasická chalkogenidová skla jsou velmi dobrá skla a mají vysokou koncentraci volných elektronových párů. Cílem navrhovaného projektu je vytvoření hybridních amorfních chalkogenidů, založených na chalkogenidových sklech, dopovaných přechodnými kovy, které nám umožní kontrolovat koncentraci volných elektronových párů.