Projekt

Reprezentace a praxe sociální kontroly v pozdně středověkých městských komunitách

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta filozofická
Řešitel:doc. Mgr. Martin Čapský Ph.D.
Interní spoluřešitelé: Martina Kleinová

Projekt se zabývá utvářením nových politických institucí v pozdně středověkých pohusitských městech a jejich dvojí funkcí. Na jedné straně zástupci městských čtvrtí, farních osad nebo cechů získaly pravomoci k důslednější kontrole městských rad (například ve finanční oblasti) a na straně druhé se sami stávaly nástroji nebo dokonce iniciátory posilování sociální kontroly. Takto formulované badatelské východisko narušuje převládající představu o demokratizačních tendencích v předhusitských městech. Na příkladu pozdně středověkých měst tak bude analyzován vztah mezi zaplňováním sociálního prostoru politickými institucemi, které disponovaly určitým disciplinačním potenciálem, a prosazováním zvýšeného sociálního dohledu pronikajícím až do úrovně měšťanských domácností.