Projekt

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility

Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Program:ÉTA - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Trvání:01.01.19 - 31.12.20
Pracoviště: Dopravní fakulta Jana Pernera
Řešitel:doc. Ing. Pavel Drdla Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Michaela Ledvinová Ph.D.
Ing. Tomáš Horník

Prvním přínosem je samotný fakt, že se podařilo sestavit tým dvou technických vysokých škol a jedné ekonomické. Doprava a mobilita je natolik vážné téma, že nemůže být záležitostí jedné nebo dvou organizací. Dalším přínosem je, že projekt pomůže hledat a nacházet souvislosti, které v dopravním oboru tak chybí. Tomu má právě napomoci spojení humanitních, společenských a technických oborů. Významnou roli by měla sehrát fakulta mezinárodních vztahů VŠE, která se zabývá vícero humanitními obory aplikovaným způsobem v oblasti obchodu a politické diplomacie, kdy je třeba řešit komunikaci v poměrně velké šíři. Proto je přínosem, neboť podobně jako obchod nebo diplomacie je doprava/mobilita interdisciplinární obor postavený hodně na komunikaci. Přínosem je zapojení partnera, který již zmíněné obory aplikuje a má k nim blízko, tedy hodnota informace bude pro realizaci projektu dostatečná, přičemž budeme schopni identifikovat oblasti humanitních oborů, kterými je nutné zabývat se detailněji v budoucnu. Přínosem humanitního vzdělávání na technických školách je pak v tom, že se bude udržovat a pěstovat povědomí o tom, že humanitní a společenské vzdělávání je a má být i na technických univerzitách vzděláváním ?pro život?, pro ?člověka?. Neboli i technik vždycky bude potřebovat schopnost přesného a účinného vyjadřování, kritického čtení, v češtině a v dalších jazycích. Za všech možných okolností se mu dobře hodí, pokud se naučil rozumně rychle a přesně odhadovat veličiny a pracovat s čísly a vždycky bude potřebovat něco, čemu se pracovně říká ?občanské minimum?. Totiž základní pochopení toho, jak funguje moderní společnost, peníze a hospodářství, k čemu je právo a co dělají úřady, k čemu je parlament a kde se berou prostředky státního rozpočtu.