Projekt

Elektrochemická studie nových umělých enzymů a jejich role v analýze neurotransmiterů

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.01.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Tomáš Mikysek Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Milan Sýs Ph.D.
Ing. Miroslav Novák Ph.D.

Navrhovaný projekt se zabývá vývojem a charakterizací nových typů umělých enzymů se strukturním motivem tyrozinázy a jejich možným využitím v analýze vybraných neurotransmiterů. Hlavním cílem je vysvětlit strukturní aspekty těchto komplexů, které ovlivňují mechanismus a kinetiku mědí katalyzované oxidace neurotransmiterů i s ohledem na možnosti jejich depozice na povrchu elektrody. Příprava povrchově modifikovaných elektrod a vývoj analytické metody ke stanovení neurotransmiterů budou patřit ke klíčovým úkolům navrhovaného projektu. Vlastnosti nových umělých enzymů budou charakterizovány pomocí elektrochemických a spektroskopických technik. Získané poznatky budou využity pro návrh nových komplexů druhé generace, které umožní stereoselektivní analýzu. Ve finální fázi projektu budou rovněž testovány modifikované tištěné elektrody v průtokových systémech.