Projekt

Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů

Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:TRIO (2016-2021)
Trvání:01.01.18 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:prof. Ing. Radim Hrdina CSc.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Ladislav Burgert CSc.
Ing. Ondrej Panák Ph.D.
Ing. Markéta Držková Ph.D.
Ing. Fouzy Ramadan Ali Alafid

Základním cílem projektu je rozšíření výrobního portfolia příjemce o nové výrobky s vysokou přidanou hodnotou v souladu s dlouhodobou strategií prodeje vysokojakostních HPP pigmentů s unikátními uživatelskými vlastnostmi po stránce intenzity, stability a kvality vybarvení výsledných výrobků a dosáhnout dalších funkcionálních vlastností těchto materiálů tak, aby bylo možno rozšířit oblast jejich aplikace na funkcionální úpravu povrchů strojírenských výrobků, zvláště pak v automobilovém průmyslu. Řešené koloranty, peryleny, vykazují rovněž schopnost po ozáření interagovat se vzdušným kyslíkem a generovat tzv. singletový kyslík (fotoaktivní systém) a také schopnost za přesně definovaných podmínek měnit svůj odstín (termochromní systém). Fotoaktivní vlastnosti budou zkoumány z hlediska použití pro samočisticí systémy orientované na odbourávání monomolekulárních organických sloučenin a následně mikrobiálního napadení při zachování stability nosných polymerních systémů. Termochromní vlastnosti vycházejí ze změny krystalické struktury a intermolekulárních interakcí v nosném prostředí. Cílem je navrhnout postup zapracování funkcionalizovaných perylenových sloučenin do polymerní matrice určené k povrchovým úpravám strojírenských výrobků ve formě funkčních nátěrů nebo ve formě tenkého polymerního filmu.