Glosář univerzitní terminologie

Češtinasort descending Angličtina
absolvovat kurz/předmět complete a course
administrativní bezpečnost administrative security
administrativní pracovníci administrative staff
akademická obec academic community
akademické shromáždění academic assembly
akademický obřad academic ceremony
akademický pracovník academic staff / member of faculty
akademický rok academic year
akademický rok academic year
Akademický senát FEI Academic Senate of FEEI
akreditovaný studijní program accredited study programme
APUPA Academic Advisory Centre
asistent lecturer (GB) / teaching fellow (US)
asistentka proděkanů assistant to vice-deans
Ateliér restaurování kamene Studio of Restoration and Conservation of Stone and Related Materials
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Studio of Restoration and Conservation of Wall Painting and Sgraffito
Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Studio of Restoration and Conservation of Paper, Bookbinding and Documents
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru Studio of Restoration and Conservation of Artworks on Paper and Related Materials
Ateliér výtvarné přípravy Studio of Art Techniques
audiovizuální služby audiovisual services
auditor auditor
bakalář Bachelor's degree
bakalářská práce Bachelor's thesis
bakalářské studium undergraduate study
bezpečnostní ředitel occupational health and safety manager
bezpečnostní technologie Safety Technology
BOZP a PO Occupational Health and Safety, Fire Safety
budoucí studenti prospective students
celní kód tariff code
celní sazebník common customs tariff
celouniverzitní útvary central university units
Centrální adresa (projekt) Central directory
Centrum informačních technologií a služeb Centre for Information Technology and Services
Centrum materiálového výzkumu Centre for Materials Science
Centrum materiálů a nanotechnologií - CEMNAT Centre for Materials and Nanotechnologies
Centrum mezinárodních mobilit International Mobility Centre
Centrum mezinárodních mobilit International Mobility Centre
Centrum pro transfer technologií Centre for Technology Transfer
čestné prohlášení affidavit
cíl kurzu course objective
cíle předmětu course objectives
člen AS fakulty member of the Faculty Academic Senate
člen AS UPa member of the Academic Senate
člen kolegia děkana member of the Dean's Advisory Board
člen kolegia rektora UPa member of the Rector's Advisory Board
člen předsednictva AS fakulty member of the Board of the Faculty Academic Senate
člen předsednictva AS UPa member of the Academic Senate Board
člen rozšířeného vedení UPa member of the Extended University Executive Board
člen správní rady UPa member of the Board of Trustees / Directors
člen vedení UPa member of the university executive board
cvičení (např. v učebnici) exercise
daňové přiznání tax return
datum přijatelnosti acceptability date
datum vydání date of issue
datum způsobilých výdajů date of cost eligibility
Děkan Dean
Děkan DFJP Dean of JPFT
Děkan FEI Dean of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Děkan FES Dean of the FEEI
Děkan FF Dean of the Faculty of Arts and Philosophy
Děkan FR Dean of the Faculty of Restoration
Děkan FZS Dean of the Faculty of Health Studies
Děkanát DFJP JPFT - Dean's Office
Děkanát FEI FEEI - Dean's Office
Děkanát FES FEA - Dean's Office
Děkanát FF FAP - Dean's Office
Děkanát FR Faculty of Restoration - Dean's Office
Děkanát FZS FHS - Dean's Office
dělník Operative
DFJP Jan Perner Faculty of Transport
DFJP - externisté Jan Perner Faculty of Transport - External lecturers
diplom diploma
diplomová práce Master's thesis
diplomový projekt diploma project
disciplinární komise disciplinary committee
disciplinární řízení disciplinary proceedings
Dislokované pracoviště DFJP v České Třebové Jan Perner Faculty of Transport - Subsidiary Česká Třebová
Dispečink, sekretariát Dispatching, Secretariat
distanční studium distance study
distanční studium part-time study
dizertace (PhD) PhD thesis / dissertation
dlouhodobé ubytování long-term accommodation
dlouhodobý long-term
dlouhodobý hmotný majetek long term tangible assets
dlouhodobý nehmotný majetek long-term intangible assets
dočasný rámec temporary framework
docent Associate professor (US) / Reader (UK)
dohoda o mlčenlivosti non-disclosure agreement
dohoda o pracovní činnosti agreement to perform work
dohoda o provedení práce agreement to complete a job
doklad o studiu PhD oral examination
dokončení projektu project completion
doktorské studium doctoral / PhD study
doktorský - PhD. doctoral - Ph.D.
doplňující návrh amendment
doplňující studium complementary study
doplňující zpráva supplementary report
Dopravní stavitelství Transport Structures
dovednosti skills
dozorčí rada board of supervisors / supervisory board
dvoustranná smlouva bilateral agreement
ediční rada editorial board
ediční referent chief editorial officer
ediční referent editorial officer
ediční referent senior editor
Ekonomický odbor Finance and Accounting Centre
Ekonomický referát Finance and Accounting Unit
elektronický podpis electronic signature
energetik Power Engineering Office
Externí člen VR fakulty External member of the Scientific Board
Externí člen VR UPa External member of the Scientific Board
Fakulta filozofická - externisté Faculty of Arts and Philosophy - External lecturers
Fakulta restaurování Faculty of Restoration
Fakulta restaurování - externisté Faculty of Restoration - External lecturers
Fakulta zdravotnických studií Faculty of Health Studies
FCHT Faculty of Chemical Technology
FEI Faculty of Electrical Engineering and Informatics
FEI - externisté Faculty of Electrical Engineering and Informatics - External lecturers
FES Faculty of Economics and Administration
FF Faculty of Arts and Philosophy
finanční kontrola financial inspection
finanční kontrola financial supervision
Finanční oddělení SKM Halls of Residence and Catering Services-Finance and Accounts
finanční podpora financial aid
finanční referent financial assistant
finanční výkazy financial statement
forma zkoušky form of examination
formální úprava (závěrečná práce) layout
FRVŠ University Development Fund
funkční období term of office
FZS - externisté Faculty of Health Studies - External lecturers
garant předmětu course supervisor
garant projektu project supervisor
garant studijního programu study programme supervisor
grantová rada grant council
habilitace Habilitation
habilitační řízení procedure to qualify for associate professorship
habilitační řízení habilitation procedure
harmonogram akademického roku academic calendar
hlavní studijní obor major
hodnocené období period under evaluation / evaluated period
hodnocení evaluation
hodnotící komise evaluation committee
hodnotit evaluate
IF impact factor
index study report book
Informační a poradenské centrum FF Faculty of Arts and Philosophy - Information and Counseling Centre
Informační centrum-ředitelství Information Centre - Administration
informatik IT technician
interní člen VR fakulty internal member of the Faculty Scientific Board
interní člen VR UPa internal member of the Scientific Board
Jazykové centrum Language Centre
jednací číslo ref. No.
jednací řád rules of order
jmenovat appoint
Kancelář rektora Rector's Office
kancléř Head of Rector's Office
Katedra analytické chemie Department of Analytical Chemistry
Katedra anglistiky a amerikanistiky Department of English and American Studies
Katedra anorganické technologie Department of Inorganic Technology
Katedra biologických a biochemických věd Department of Biological and Biochemical Sciences
Katedra chemické technologie FR Faculty of Restoration - Department of Chemical Technology
Katedra cizích jazyků Department of Foreign Languages
Katedra cizích jazyků FR Faculty of Restoration - Department of Foreign Languages
Katedra dopravních prostředků a diagnost Department of Transport Means and Diagnostics
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Department of Transport Management, Marketing and Logistics
Katedra dopravního stavitelství Department of Transport Structures
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Department of Economy and Management of Chemical and Food Industry
Katedra elektrotechniky Department of Electrical Engineering
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Department of Electrical and Electronic Engineering and Signaling
Katedra filozofie Department of Philosophy
Katedra fyzikální chemie Department of Physical Chemistry
Katedra humanitních věd FR Faculty of Restoration - Department of Humanities
Katedra informačních technologií Department of Information Technology
Katedra informatiky v dopravě Department of Informatics in Transport
Katedra klinických oborů Department of Clinical Branches
Katedra literární kultury a slavistiky Department of Literary Culture and Slavonic Studies
Katedra matematiky a fyziky Department of Mathematics and Physics
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů Department of Mechanics, Materials and Machine Parts
Katedra obecné a anorganické chemie Department of General and Inorganic Chemistry
Katedra ošetřovatelství Department of Nursing
Katedra polygrafie a fotofyziky Department of Graphic Arts and Photophysics
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Department of Midwifery and Health and Social Work
Katedra religionistiky Department of Religious Studies
Katedra řízení procesů Department of Process Control
Katedra sociálních věd Department of Social Sciences
Katedra softwarových technologií Department of Software Technologies
Katedra technologie a řízení dopravy Department of Transport Technology and Control
Katedra tělovýchovy a sportu Department of Physical Education and Sports
Katedra věd o výchově Department of Education
KDPD - Oddělení ekologických aspektů dopravy a diagnostiky Č.T. DoTMaD - Environmental Issues in Transport and Diagnostics Unit in Česká Třebová
KDPD - Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky Praha DoTMaD - Quality, Reliability and Diagnostics Unit in Praha
KDPD - Oddělení kolejových vozidel/pracoviště Česká Třebová DoTMaD - Railway Vehicles Unit in Česká Třebová
KDPD - Oddělení provozu a diagnostiky Česká Třebová DoTMaD - Operations and Diagnostics Unit in Česká Třebová
klasifikace předmětu classification of a course
klasifikační stupnice grading scheme
Klinika chirurgická Surgical Clinic
Klinika interní Internal Medicine Clinic
Klinika neurologická Neurology Clinic
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku ORL, Head and Neck Surgery Clinic
Klinika porodnicko-gynekologická Obstetrics and Gynecology Clinic
Knihovní řád Library Rules
knihovník Librarian
kolaudační souhlas certificate of occupancy
kolegium rektora Rector´s Advisory Board
koleje Halls of Residence
Kolejní řád Rules of the Halls of Residence
kombinované studium part-time study
kombinované studium combined study
konto pracovní doby working hours account
kontrolovat check
konzultace advice
konzultace consulatation
konzultace tutoring
konzultant supervisor (with respect to a thesis)
konzultant advisor
konzultant tutor
konzultant, poradce (odborný), pedagog tutor
kopie copy
Kopírovací a internetové centrum Copy Centre
krátkodobý short-term
kuchař cook
kvalifikace qualification, competence
kvalifikovaný certifikát qualified certificate
kvestor bursar
laborant laboratory assistant
legislativa legislation
legislativní legislative
lektor seminar leader
lhůta term
lhůta period
lhůta (termín dokončení) deadline
listina document
listina deed
listina instrument
magisterské studium postgraduate study
magistr Master
magistr Master's degree
malý podnik small size enterprise
mandát mandate
materiál material
matrika studentů register of students
maturita secondary school leaving examination
menza refectory
menza dining halls
menza university canteen
metody hodnocení assessment methods
mezinárodní mobilita nternational mobility
meziuniverzitní inter-university
meziuniverzitní smlouva inter-university agreement
mimořádné stipendium exrtaordinary scholarship
mimořádné studium extraordinary study
mimořádné zasedání extraordinary meeting
mimořádný exraordinary
mimořádný special
mimořádný termín special term
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports
místnost room
místopředseda deputy chair
Místopředseda správní rady UPa Vice-Chair of the Board of Trustees
mlčenlivost non-disclosure
mobilita mobility
moc (úřední) authority
modul, souhrn vybraných přemětů study module
monitorovací zpráva monitoring report
movitý movable
možnost possibility
možnost (příležitost) opportunity
možnost (výběr) option
možnost trvalého prac.poměru (akademický) tenure track position
multimediální učebna multimedia classroom
Museum v Červené věži (Litomyšl) The Red Tower Museum
mzda wage
mzdový předpis wage regulation
mzdový tarif wage band
mzdový tarif wage tariff
nabídka offer
nabídka (cenová) bid
nabýt acquire
nabýt (získat) obtain
nabýt platnosti become effective
nadpoloviční většina simple majority
nadpoloviční většina constituting majority
náhrada compensation
náhrada reimbursement
náhrada nákladů cost reimbursement
náhradní substitute
náhradní alternative
náhradní termín zápisu alternative date of registration
náhradní termín zkoušky alternative examination date
náhradník substitute
nájem lease
nájem nebytových prostor lease of non-residential premises
náležitosti formalities
náležitosti elements
napomenutí admonition
náprava remedy
nárok entitlement
nárok claim
návazný follow up
navazovat link
navazovat follow up
navazující studium follow up study
návrh proposal / motion / draft
návrh na jmenování nomination
nedostačnost insufficiency
nedostatek (chyba) defect
nedostatek (v počtu) lack
nedostavit se fail to appear
nejpozději no later than
nejpozději at the latest
nejpozději do 7 dnů no later than within 7 days
několikanásobný multiple
nemocenská od pojišťovny sick benefit
nemocenská od zaměstnavatele sick pay
neodkladně without undue delay
neodkladný immediate
neoprávněný unauthorized
neoprávněný unlawful
neplatný invalid
nepodjatost impartiality
nepovinný optional
nepřetržitý pracovní poměr continuous employment
nepřijatelný inadmissible
nepřítomnost absence
nepřítomnost (neomluvená) absence without leave
nepřítomnost (zdůvodněná) leave of absence
nepřítomnost (zdůvodněná) leave of absence
nepropustné chyby impermissible errors
nesplnění failure
nesplněno fail
neúčast na seminářích absence from seminars
neúčinný ineffective
neudělat zkoušku fail an exam
nevyhověl (zkouška) fail
nezbytný indispensable
nezpůsobilé výdaje non-eligible costs
nezpůsobilý (bez nároku) ineligible
občanský civil
Občanský zákoník Civil Code
obchodní podmínky commercial terms
Obchodní věstník Business Bulletin
obchodní záměr business plan
období term
období period
obec community
obhajoba defence
obhajoba bakalářské / diplomové práce Bachelor's / Master's thesis defence
objekt (budova, pozemky) premises
obor studia branch of study
oborová rada subject advisory board
obsah content
Odbor informačních a komunikačních technologií Division of Information and Communication Technology
Odbor informačních a komunikačních technologií Division of Information and Communication Technology
odborná kvalifikace specialist qualification
odborná praxe internship
odborná veřejnost professional public
odborné vedení supervision
odborník expert / specialist
odbornost expertise
odborný asistent senior lecturer
odborný posudek expert opinion
odborný předmět specialized subject/course
Oddělení části strojů Machine Parts Unit
Oddělení chemického inženýrství Chemical Engineering Unit
Oddělení dopravy Transport Office
Oddělení dřeva, celulózy a papíru Wood, Pulp and Paper Unit
Oddělení ekologických aspektů dopravy a diagnostiky Ecological Aspects of Transport and Diagnostics Unit
Oddělení ekonomického řízení Economic Management
Oddělení ekonomiky a dopravní politiky Economy and Transport Policy Unit
Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích Economy and Management in Communications Unit
Oddělení finanční Finance
Oddělení geotechniky Geotechnics Unit
Oddělení hydromechaniky a termodynamiky Hydromechanics and Thermodynamics Unit
Oddělení informatiky a managementu Informatics and Management Unit
Oddělení kolejových vozidel Railway Vehicles Unit
Oddělení komunikace a zabezpečení v dopravě Communications and Signaling Unit
Oddělení kvantitativních metod v dopravě Unit of Quantitative Methods in Transport
Oddělení lidských zdrojů Human Resources
Oddělení logistických systémů Logistic Systems Unit
Oddělení logistiky a zasilatelství Logistics and Forwarding Unit
Oddělení marketingu a managementu v dopravě Marketing and Management in Transport Unit
Oddělení materiálů Materials Unit
Oddělení mechaniky Mechanics Unit
Oddělení mechanismů organických reakcí Organic Reactions Mechanisms Unit
Oddělení modelování a simulace Modelling and Simulation Unit
Oddělení mostů Bridge Constructions Unit
Oddělení nátěrových hmot a organických pigmentů Coatings and Organic Pigments Unit
Oddělení ochrany životního prostředí Environment Protection Unit
Oddělení organické technologie Organic Technology Unit
Oddělení organických materiálů Organic Materials Unit
Oddělení ošetřovatelství Nursing Unit
Oddělení podpory informačních systémů IT Support
Oddělení polymerní a textilní chemie Polymer and Textile Chemistry Unit
Oddělení porodní asistence Midwifery Unit
Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek Public Tenders Administration
Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou Study and Research Agenda Office
Oddělení pro ekonomiku a provoz Finance and Operations
Oddělení pro operační programy a rozvoj Operational Programmes and Development Office
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy International Affairs and Development
Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost DF JPFT - Research and Development
Oddělení pro vědu a a tvůrčí činnost FES FEA - Research and Development
Oddělení pro vědu a výzkum FEI FEEI - Research and Development
Oddělení pro vědu a výzkum FF Faculty of Arts and Philosophy - Research and Development
Oddělení pro vědu a výzkum FZS FHS - Department of Reserch and Development
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj External Affairs and Development
Oddělení pro vnější vztahy DFJP JPFT - External Relations
Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj Internal Affairs and Development
Oddělení pro vzdělávací činnost FES FEA - Education Agenda Unit
Oddělení pro vzdělávání a výzkum Education and Research
Oddělení programových prostředků v dopra Transport Software Systems Unit
Oddělení projektů Project Office
Oddělení propagace a vnějších vztahů Promotion and External Affairs
Oddělení provozu a diagnostiky Operations and Diagnostics Unit
Oddělení radiologie Radiology Unit
Oddělení silničních vozidel Road Vehicles Unit
Oddělení správy bezpečnosti, revizí a energetiky Security Administration Office
Oddělení správy budov a ostrahy Administration and Security
Oddělení správy počítačových učeben Computer Labs Administration
Oddělení správy systémů a sítí Administration of Information Systems and Networks
Oddělení správy VT a software Administration of Computer Technologies and Software
Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky Administration of Computer and Audiovisual Technology
Oddělení stavebních investic Building Investment Office
Oddělení technologie dopravy Transport Technology Unit
Oddělení teorie dopravy a řízení Transport Theory and Control Unit
Oddělení údržby budov Maintenance
Oddělení urgentní péče Urgent Care Unit
Oddělení vnitřní ekonomiky Internal Economy
Oddělení vnitřních záležitostí Internal Affairs
Oddělení webových aplikací a DTP Web Applications and DTP
Oddělení základní elektrotechniky Basic Electrical Engineering Unit
Oddělení zdravotně sociální práce Health and Social Work Unit
odevzdání submitting
odevzdat (doručit) deliver
odklad postponement
odmítnout návrh reject a proposal
odmítnout návrh refuse a proposal
odmítnutí refusal
odpočty ze mzdy deductions
odročení adjournment
odstavec zákona section
odstoupit (od smlouvy) withdraw from a contract
odstoupit (z funkce) resign
odstoupit od projektu withdraw from project
odůvodnění justification
odůvodnit justify
odvětvové vymezení sectoral classification
odvolání (proti rozhodnutí) appeal
odvolání (z funkce) removal
opakování repetition
opakování revision
opakování zkoušky resit
opatření measure
opis copy
oponent reviewer
oponentský posudek reviewer´s report/assessment
opravný termín resit
organizační řád organisational guidelines
osnova předmětu course curriculum
osnovy kurzu syllabus
Ostraha budov Security Unit
osvědčení certificate
osvojit si master
ověřená kopie verified copy
ověřený opis true copy
oznámení (písemné) notice
oznámení (upozornění) notification
oznámení (vyhlášením) announcement
pamětní kniha University Guestbook
pedel beadle
pedel mace bearer
písemně in writing
písemné prohlášení written statement
plat wage
plat salary
platná legislativa applicable legislation
platné právní předpisy applicable legal rules
platný (v projektu) applicable
platový výměr pay statement
plná moc power of attorney
plná moc power of attorney
plná moc power of attorney
počítačová učebna computer lab
podání žádosti application submission
podatelna filing office
podmíněný conditional
podmínit condition
podmínka condition
podmínky poskytnutí dotace terms and conditions of the decision to provide a subsidy
podmínky zápočtu credit requirements
podnět initiative
pokladna cash office
pomocný pracovník menzy dining hall help
poplatek fee
poplatek za překročení délky studia extended study fee
poplatek za studium tuition fee
poradenství counseling
porušení violation
poskytovatel provider
postup procedure
postupovat proceed
posudek (osvědčení, reference) testimonials
potvrdit acknowledge
potvrdit certify
potvrzení certificate
použitá literatura reference literature
pověření authorization
pověřený authorized
pověřit authorize
povinně volitelný předmět compulsory option
povinně volitelný předmět required course with options (US)
povinnost duty
povinnost (smluvní) obligation
povinný compulsory
povinný předmět required course (US)
povinný přemět compulsory course
požadavek requirement
požadavky na ukončení předmětu course requirements
požadované přílohy required appendices
pozastavit žádost suspend application
práce přesčas overtime work
pracoviště place of work
pracovní poměr employment
pracovní smlouva employment agreement
pracovní úraz work / occupational / industrial injury
pracovní zařazení job title
pracovník projektu project team member
praktické využití application
pravidla etapizace phase-planning regulations
pravidla publicity publishing rules
pravidlo rule
právní nárok na dotaci legal title to a subsidy
právník lawyer
prázdniny holiday
prázdniny vacation
předběžná smlouva letter of intent
předchozí previous
předem stanovená kritéria predefined criteria
předložit nabídku submit proposal
předmět subject matter
předmět (studijní) course
přednáška lecture
přednáškové období lecture period
přednosta kliniky Head of the Clinic
předpoklady prerequisites
Předseda AS fakulty Chair of the Faculty Academic Senate
Předseda AS UPa Chair of the Academic Senate
Předseda správní rady UPa Chair of the Board of Trustees / Directors
Předseda VR fakulty Chair of the Faculty Scientific Board
Předseda VR UPa Chair of the Scientific Board
přehled výsledků studia transcript of records
Přepravní laboratoř Transportation Laboratory
přerušení studia interruption of study
přestup transfer
prezenční studium full-time study
přezkoumání review
příhláška application form
přihláška ke studiu application for study
příjemce dotace aid recipient
přijetí ke studiu admission to study
přijímací řízení admission procedure
přijímací zkoušky entrance exams
přijmout rozhodnutí adopt resolution
přímá výuka contact hours
příspěvková organizace state budget organization
Proděkan Vice-Dean
Proděkan pro pedagogickou činnost Vice-Dean for Education
Proděkan pro pedagogickou činnost a studijní agendu FF FAP - Vice-Dean for Education and Study
Proděkan pro pedagogiku Vice-Dean for Education
Proděkan pro studium a pedagogickou činnost FEA - Vice-Dean for Education
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost Vice-Dean for Research
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky FZS FHS - Vice-Dean for External Relations and Research
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Vice-Dean for Research and Development
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost FEA - Vice-Dean for Research
Proděkan pro vědu a vývoj FF FAP - Vice-Dean for Research
Proděkan pro vědu a výzkum FEI FEEI - Vice-Dean for Research and Development
Proděkan pro vnější vztahy Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FES FEA -Vice-Dean for External Affairs and Development
Proděkan pro vnější vztahy DFJP JPFT - Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vnější vztahy FF FAP - Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vnitřní rozvoj FEI FEEI - Vice-Dean for Internal Development
Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj fakulty Vice-Dean for Internal Affairs and Development
Proděkan pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost FR Faculty of Restoration - Vice-Dean for Internal Affairs and Education
Proděkan pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost FZS FHS - Vice-Dean for Internal Affairs
Proděkan pro vnitřní záležitosti DFJP JPFT - Vice-Dean for Internal Affairs and Development
Proděkan pro vnitřní záležitosti FES FEA - Vice-Dean for Internal Affairs
Proděkan pro vzdělávací čin.FEI FEEI - Vice-Dean for Education
Proděkan pro zahraniční styky a vědecko-výzkumnou činnost.FR FR - Vice-Dean for Foreign Affairs and Research
profesní praxe internship
profesor professor
prohlášení statement
prohlášení declaration
Prohlášení o spolupráci Memorandum of Understanding
projednat návrh consider a proposal
projektová nástěnka project bulletin board
projev speech
projev address
prokázat prove
prokázat demonstrate
prokázat schopnost demonstrate ability
promoce graduation ceremony
propagační referent advertising manager
propustné chyby permissible errors
Prorektor Vice-Rector
Prorektor pro studium a pedagickou činnost Vice-Rector for Education
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Vice-Rector for Research
Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj Vice-Rector for External Relations and Development
Prorektor pro vnitřní záležitosti Vice-Rector for Internal Affairs
prospěl pass
prospěl s vyznamenáním pass with distinction
prospěl s vyznamenáním pass with honours
prospěl velmi dobře pass with merit
provozní předpisy operating guidelines
provozní řád rules of operation
Provozní řád menzy Operating Rules of the Dining Halls
Provozní referát Operations Office
průběžná čtvrtletní zpráva regular quarterly report
průběžná etapová zpráva regular phase report
průkaz studenta student identity card
Řád výběrového řízení Rules of Selection Procedure
Řád výběrového řízení Rules of Selection Procedure
rada pro vnitřní hodnocení Council for Internal Assessment
řádné ukončení regular completion
recepce reception desk
recepční receptionist
ředitel director
Ředitel SKM Director of Halls of Residence and Catering Services
Ředitelství SKM Administration of Halls of Residence and Catering Services
Referát celoživotního a distančního vzdělávání Lifelong Education and Part-time Studies
Referát ekonomicko-správní FR FR - Administration and Finance
Referát informačního a poradenského centra FE FEA - Information and Councelling Centre
Referát interního auditu. Internal Audit
Referát právní a organizační Law Office
Referát pro vědeckovýzkumnou činnost Department of Science and Research
Referát pro vědu a tvůrčí činnost Department of Science and Arts
Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů Education and Study Agenda
referát služeb hendikepovaným Disability Student Service
referent (dle kontextu) assistant to
regionální mapa podpory regional map of state aid
rektor Chancellor
Rektor Rector
rektorát general administration building
rekvalifikační studium requailfying study
řešitel projektu grantee
revizní technik maintenance engineer
řidič driver
řídit se zákonem č. comply with Act N.
rigorozní zkouška rigorosum
řízení rizika risk management
rozhodnutí decision
rozhodnutí resolution
rozhodující hlas casting vote
rozporný contradictory
rozsah scope
rozšířené vedení univerzity extended University Executive Board
rozvaha (obchodní) balance sheet
rozvoj development
rozvrh study schedule
rozvrh schedule
samospráva self-government
samostatná práce individual work
samostatný instruktor (laboratoř) laboratory technician
šatnářka cloakroom attendant
sborník collection of papers
schválení žádosti approval
schvalování zpráv approval of reports
sekretariát secretariat
Sekretariát a referát nákupu Purchasing Office
Sekretariát děkana DFJP JPFT - Secretariat
Sekretariát děkana FF FAP - Secretariat
Sekretariát FEI FEEI - Secretariat
Sekretariát FES FEA - Secretariat
Sekretariát FR FR - Secretariat
Sekretariát FZS FHS - Secretariat
Sekretariát kvestora Bursar's Office
Sekretariát proděkanů FF FAP - Secreatriat of Vice-Deans
Sekretariát tajemníka DFJP JPFT - Secretariat
sekretářka office manager
semestr semester / term
semestr (zimní, letní ) semester (winter, summer)
semestrální práce course assignment
seminář seminar
servisní technik maintenance engineer
Sklad drahých kovů Precious Metals Storage
Sklad SKM Halls of Residence and Catering Services-Storage Room
skladník warehouse operator
Škola restaurování a konzervačních technik The School of Restoration and Conservation Techniques in Litomyšl
Školní museum restaurování a historických technologií The School Museum of Restoration and Historic Technologies
směrnice directive
smlouva / dohoda o studiu learning agreement
smlouva o nájmu lease contract / contract of lease
souborná zkouška comprehensive exam
soudní znalec sworn expert
soukromá univerzita private university
specializace (studia) major
spis file
spis document
spisové a kopírovací služby Filing and Copy Services
splatnost due date
splnění (studijních povinností) completion
spoluautor co-author
sporný contestable
sporný disputable
Správa kolejí a menzy Halls of Residence and Catering Service
Správa konferenčního centra University Conference Centre Administration Office
správce rozpočtu budget administrator
správce sítě network administrator
správce učebny classroom administrator
správní rada board of trustees
správní rada board of directors
srážky ze mzdy attachments of earnings
stanovená lhůta set deadline
stanovisko opinion
stanovit (určit) determine
stanovit (zákonem) stipulate
státní doktorská zkouška (PhD) PhD oral examination
státní svátek bank holiday
státní závěrečná zkouška final state examination
Statut univerzity Pardubice Charter of the University of Pardubice
stejnopis counterpart
Stipendijní řád Scholarship Regulations
stipendium scholarship
stravenka meal voucher
stravování catering
strážný guard
střední podnik medium-size enterprise
student Bc programu undergraduate student
student Mgr. Programu postgraduate student
student PhD programu PhD candidate
studentská grantová soutěž student grant competition
studentská půjčka financial aid
studentská rada student board
Studijní a zkušební řád Study and Examination Regulations
studijní agenda study agenda
studijní materiál study material
studijní obor branch of study
studijní oddělení study office
studijní oddělení department of studies
Studijní oddělení a odd. vědecké agendy FF FAP - Study and Research Department
Studijní oddělení DFJP JPFT - Department of Studies
Studijní oddělení FEI FEEI - Department of Studies
Studijní oddělení FR FR - Department of Studies
Studijní oddělení FZS FHS - Department of Studies
studijní plán study plan
studijní řád study regulations
Studijní referát FES FEA - Department of Studies
studijní referent assistant to the study office
studijní volno educational leave
studium studies
SVOČ Student Scientific and Professional Project
tajemník secretary
tajemník DFJP Secretary of JPTF
tajemník fakulty Faculty Secretary
tajemník FEI Secretary of FEEI
tajemník FES Secretary of FEA
tajemník FF Secretary of FAP
tajemník FR Secretary of FR
tajemník FZS Secretary of FHS
tajemník pracoviště Department secretary
talár academic gown
tarifní plat basic wage
Technické středisko laboratoří Laboratory Technical Centre
Technický odbor Technical Division
Technik Technician
Technika a technologie v dopravě a komunikacích Technologies in Transport and Communications
technologický pavilon technology centre
technologický transfer technology transfer
tělovýchovný areál sports complex
tematický celek unit
teoretické základy theoretical foundations
teze dipl. práce/dizertace thesis intent paper
teze práce precis
Tiskařské středisko Publishing and Printing Centre
ubytovací kancelář accommodation services
ubytovací stipendium accommodation allowance
ubytování accommodation
účast na výuce attendance
účastník participant
účastník výběrového řízení tenderer
učební výstupy a kompetence learning outcomes and competences
uchazeč candidate
uchazeč (výběrové řízení) tenderer
uchovávat dokumenty retain documents
účinnost effectiveness, effect
udělat zkoušku pass an exam
udělit grant
udělit (titul) award
Údržba SKM Halls of Residence and Catering Services-Maintentance Unit
Úklid budov Cleaning Services
uklízečka cleaner
ukončení (smlouvy) termination
ukončení (studia) completion of study
ukončení studia termination of study
Umělecká rada Arts Board
Univerzita Pardubice University of Pardubice
Univerzitní knihovna University Library
Univerzitní konferenční centrum University Conference Centre
univerzitní objekt university premises
úřední official
Úřední věstník Official Journal
usnášeníschopný počet quorum
usnášet se decide by resolution
usnesení resolution
ustanovení smlouvy contract provisions
ustanovit set up
ústav institute
Ústav aplikované fyziky a matematiky Institute of Applied Physics and Mathematics
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials
Ústav ekonomických věd Institute of Economic Sciences
Ústav ekonomie Institute of Economics
Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management
Ústav energetických materiálů Institute of Energetic Materials
Ústav environmentálního a chemického inženýrství Institute of Environmental and Chemical Engineering
Ústav historických věd Institute of History
Ústav matematiky Institute of Mathematics
Ústav matematiky a kvantitativních metod        Institute of Mathematics and Quantitative Methods
Ústav organické chemie a technologie Institute of Organic Chemistry and Technology
Ústav podnikové ekonomiky a managementu  Institute of Business Economics and Management
Ústav pro analýzu dopravních nehod Institute of Transport Accident Analysis
Ústav regionálních a bezpečnostních věd Institute of Regional and Security Sciences
Ústav správních a sociálních věd                              Institute of Administrative and Social Sciences
Ústav systémového inženýrství a informatiky Institute of System Engineering and Informatics
Ústav veřejné správy a práva Institute of Public Administration and Law
ústní oral
Ústřední sklad Central Material Storage
úvod do introduction to
úvodní initial
úvodní slovo opening speech
uzavřít smlouvu conclude contract
uzavřít smlouvu make contract
uzavřít smlouvu enter into contract
uznatelnost nákladů cost applicability
věcná kontrola material inspection
vědecká publikace scientific paper
vědecká rada scientific board
vědecký časopis scientific journal
vědecký pracovník researcher
vedení fakulty faculty management
vedení univerzity University Executive Board
vědomosti knowledge
vedoucí head
vedoucí práce (např. diplomové) supervisor
veřejná obhajoba public defence
veřejná soutěž public tender
veřejná správa public administration
veřejná univerzita public university
veřejná zakázka public tender
veřejný zadavatel public contracting authority
většina majority
většina hlasů majority of votes
vítězná nabídka winning proposal
vlastnictví ownership
vnitřní předpis internal regulation
vnitřní směrnice/postup guidance
volební místnost polling room
volitelné předměty optional subjects
volitelný předmět optional course
VŠ vzdělání university education
vstupní/výstupní lélařská prohlídka initial/final medical assessment
výběrové řízení tender
vydání issue
vydat issue
vydat (publikovat) publish
Vydavatelství s prodejnou skript Publishing House, Bookshop
výhradní práva exclusive rights
výkaz o studiu report of study
výkaz zisku a ztrát profit and loss statement
výměna exchange
výměnný pobyt (studentů) study exchange
výměnný pobyt (učitelů) teacher exchange
vyplnit fill out
výroční zpráva annual report
výsledky výzkumu research results
Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik The College of Restoration and Conservation Techniques
výstupní list employment record sheet
výstupy a kompetence learning outcomes and competences
vytýkací dopis letter of warning
vyučovací období study period
vyučující lecturer
vyučující tutor
výuka instruction
výuka lessons
výuka teaching
výukové období lecturing period
využití use
Vývojové dílny FChT research work-rooms
výzkum research
Výzkumné a inovační centrum v dopravě Transport Research and Innovation Centre
Výzkumné centrum kolejových vozidel Rail Vehicles Research Centre
Výzkumné centrum moderních komunikačních technologií Modern Communication Technology Research Centre
výzva call for proposals
vzdělání education
vzdělávací educational
Vzdělávací a informační pracoviště DFJP Praha Education and Information Centre of JPFT in Praha
z důvodu due to
zachovat mlčenlivost maintain confidentiality
zadání diplomové/bakalářské práce theisis assignment
žadatel applicant
zadávací dokumentace tender documents
zadávání zakázek awarding contracts
zadavatel contracting entity / contractor
zadavatel veřejné soutěže public tender contractor
žádost application
žádost (formulář) application form
žádost o platbu payment application
zahájení opening speech
zahájení (projektu, pracovního poměru) commencement
zahájení projektu project commencement
zákon act
Zákon o vysokých školách Act on Universities
zákonný mandatory
záměr plan
zaměřit se na focus on
zaměstnanec employee
zaměstnání employment
zamítnout reject
zamítnutí rejection
zanechat studia drop-out
zápis do studia registration for study
zápočet course credit
zápočtová práce credit assignment
zápočtový test credit test
zápočtový týden credit week
zapsaný student registered student
zástupce vedoucího deputy head
zástupce vedoucího vice-head
závazný binding
závěrečná zkouška final examination
závěrečná zpráva final report
zdravotnický záchranář paramedic
získat acquire
zkouška examination / exam
zkouška odborné způsobilosti proficiency exam
zkouškové období examination period
zkouškový termín examination date
zkratka abbreviation
zkušební doba trial period
zkušební laboratoř testing laboratory
změnové řízení change management
zmocněnec (plná moc) principal (power of attorney)
zmocnitel (plná moc) agent (power of attorney)
znalecký posudek expert opinion
znalost knowledge
známka grade
zpětně retroactively
zpětné podávání retroactive submission
zpracovat process
zpráva auditora auditor's report
způsobilé výdaje eligible costs
zveřejnit publish
CSV