COVID-19

Rádi bychom vás informovali o tom, že Univerzita Pardubice sleduje vývoj epidemiologické situace v návaznosti na šíření nemoci Covid-19 a reaguje na mimořádná opatření orgánů veřejné správy, která implementuje do podmínek své činnosti, a reflektuje při tom také Obecná doporučení protiepidemických opatření k provozu na VŠ. Univerzita Pardubice klade důraz na důsledné dodržování hygienických opatření, zajistila vyšší četnost a intenzitu úklidových služeb, častější doplňování hygienického materiálu, účinnější dezinfekční prostředky a dbá zvýšené pozornosti na úklid nejvíce rizikových míst. 

TESTOVÁNÍ OSOB UBYTOVANÝCH NA KOLEJÍCH UNIVERZITY PARDUBICE

 

Všichni ubytovaní studenti a zaměstnanci, kteří nemají platné očkování nebo neprodělali onemocnění COVID-19, jsou povinni každých 7 dní absolvovat test.

Ve středu 22. 9. 2021 otevírá společnost MEDILA testovací místo v areálu Univerzity Pardubice:

 • koleje, pavilon E
 • vstup bočním vchodem od parkoviště
 • testování každou středu 8:00 – 16:00
 • test je NUTNÉ předem objednat

 Rezervační kalendář - MeDiLa spol. s r.o. - UNIVERZITA PA... | Reservatic

 • cena testu pro samoplátce 150,- Kč

Na výsledek testu není nutné čekat - výsledek testu klient obdrží následující den (čtvrtek) emailem nebo SMS.

Výsledek testu je nutné načíst do ubytovacího a stravovacího systému ISKaM - postup:

 • přihlášení do ISKaM
 • záložka „ubytování“ → „COVID – potvrzení o bezinfekčnosti“
 • tlačítko „nové potvrzení“
 • dále dle instrukcí systému ISKaM

V případě problémů s načtením potvrzení do systému ISKaM kontaktujte Ubytovací centrum nebo recepci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

true

Při nástupu na koleje musí student doložit jednu z těchto skutečností:

 

a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem

 • i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
 • ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

c) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 


1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.  

 

 


Podrobné informace naleznete na intranetu: Souhrnné informace ke Koronaviru | Univerzita Pardubice (upce.cz)

true
false