Čestné doktoráty

Mimořádný podíl na rozvoji vzdělanosti, vědy a vědeckého poznání oceňuje Univerzita Pardubice udělením titulu „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice.

Doposud bylo takto oceněno dílo a vědecký přínos 19 osobností:

 

- 2016 - profesoru PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. - kandidátu historických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru dějin 19. a 20. století, za rozvoj regionálních studií a za výraznou kultivaci historického vědomí popularizací výsledků vědy a výzkumu 

 

- 2016 - profesoru Ing. Jiřímu Hanikovi, DrSc. - doktoru technických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemické technologie a reaktorového inženýrství

 

- 2016 - profesoru Ing. Milanu Bučekovi, DrSc. - doktoru chemických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj regionálních věd a za významný přínos k propojování výzkumných pracovišť v oblasti regionalistiky

 

- 2013 - chemikovi Dr. Jean-Luc Adamovi, z Institutu chemických věd Centra národního vědeckého výzkumu Univerzity v Rennes 1 (Francie)

za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemie pevných látek a za rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce mezi Francií a Českou Republikou

 

- 2013 - historikovi Prof. Dr. S. N. Bálagangádhara Ráo, z Výzkumného centra pro komparativní studia kultur Univerzity v Gentu (Belgie)

za mimořádné zásluhy o rozvoj komparatistiky kultur a náboženství za rozvoj spolupráce mezi evropskými a indickými univerzitami a za přínos pro rozvoj oboru religionistika na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice

 

- 2010 - profesoru Jaroslavu Šestákovi, z Fyzikálního ústavu AV ČR

za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek

 

- 2010 - profesoru Jaroslavu Pánkovi, z Historického ústavu AV ČR, místopředsedovi AV ČR

za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru raně novověkých dějin, za rozvoj slavistických studií a za výrazný podíl na prosazování váhy humanitních věd v systému vědních oborů

 

- 2008 - inženýrce Blance Wichterlové, doktorce chemických věd z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR

za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu

 

- 2008 - profesoru Radimu Paloušovi, přednímu českému filosofovi a emeritnímu rektorovi Univerzity Karlovy

za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy

 

- 2007 - profesoru Františku Šmahelovi, zakladateli a řediteli Centra medievistických studií, společného pracoviště Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, představiteli české, evropské a světové historiografie

za mimořádný přínos k rozvoji českého a evropského bádání o dějinách středověku

 

- 2004 - profesoru Ladislavu Frýbovi z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

za mimořádný přínos v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti

 

- 2002 - profesoru Ctiradu Uhrovi z University of Michigan, U.S.A.

za mimořádný přínos v materiálovém výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek

 

- 2000 - profesoru Pavlu Kratochvílovi z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR

za zásadní přínos v rozvoji oboru makromolekulární chemie, zvláště v oblasti fyzikální chemie polymerů

 

- 2000 - profesoru Jacquesu Lucasovi z University of Rennes, Francie

za zásadní přínos v rozvoji oboru makromolekulární chemie, zvláště v oblasti fyzikální chemie polymerů

 

- 2000 - profesoru Otto Exnerovi z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

za zásadní přínos v rozvoji organické chemie, zvláště oboru korelační analýzy

 

- 1999 - profesoru Jaroslavu Němcovi, vynikajícímu odborníku v oblasti dopravy a strojírenství

za mimořádné zásluhy o rozvoj dopravy, strojírenství a vysokého školství v ČR

 

- 1998 - profesoru Georgesi A. Guiochonovi z University of Tennessee, U.S.A.

za přínos v analytické chemii a mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a vědeckého poznání; přednímu světovému odborníku v oblasti chemie a chromatografie

 

- 1996 - profesoru Josefu Michlovi z University of Colorado, U.S.A.

za mimořádný přínos o rozvoj teoretické organické chemie a trvalý zájem a nezištnou a obětavou pomoc české chemii

 

- 1994 - profesoru Rudolfu Zahradníkovi, průkopníku české kvantové chemie

za mimořádný přínos pro rozvoj oborů chemie, vědy a vědeckého poznání a významný podíl na rozvoji vědecké spolupráce s pracovišti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice