Univerzita v číslech

Univerzita Pardubice, jediná vzdělávací instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, nabízí kvalitní a moderní vzdělání srovnatelné s renomovanými zahraničními univerzitami.

Fakulty, studijní programy a počty studentů
 
Fakulty
7
Katedry/ústavy/ateliéry
49
Zaměstnanci univerzity
1 149
 
– z toho akademičtí a vědečtí pracovníci
639
Studijní programy/obory
67/130
Forma studia
 
 
– prezenční
83 %
 
– kombinovaná
17 %
Studenti celkem
9 873
 
– v bakalářském studiu
74 %
 
– v magisterském studiu
21 %
 
– v doktorském studiu
5 %
Absolventi
2 190
Zahraniční studenti
330
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV)
596
Vyplacená stipendia
95,3 mil. Kč
 
Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání
 
Počet akreditovaných programů/oborů v anglickém jazyce
21/27
Mezinárodní mobility v rámci programů EU – LLP/Erasmus
 
 
 – smlouvy o mobilitě studentů
294 smluv
 
– spolupracující univerzity
195 univerzit
 
– spolupráce se zahraničím
29 zemí
Rámcové mezinárodní smlouvy
 
 
– spolupracující univerzity
68 univerzit
 
– spolupráce se zahraničím
24 zemí
 
Věda, výzkum a odborná publikace
 
 
Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity
283 mil. Kč
 
– institucionální výzkum
55 %
 
– z grantových soutěží
45 %
Počet řešených projektů
170
Společná vědecká pracoviště založená s externími subjekty
6
Smluvně řešené úkoly doplňkové činnosti pro externí společnosti
397
Počty publikací v impaktovaných časopisech (2014)
264
 
Univerzitní knihovna, ICT, koleje a menza
 
Fondy Univerzitní knihovny
205 225
 
– počet uživatelů
7 360
 
– počet absenčních výpůjček
120 978
 
– počet titulů periodik
690
 
– počet přístupných odborných databází
22
ICT infrastruktura
 
 
– počet PC stanic
3 365
 
– počet PC učeben
82
 
– spravovaných PC účtů
14 950
Koleje a menza
 
 
– ubytování
 1 652 lůžek
 
– stravování (vydaných jídel ročně)
364 320
 
Rozpočet
 
Rozpočet (2015)
1 150 mil. Kč
 
– z toho neinvestiční
927 mil. Kč
 
Hodnocení kvality univerzity
 
Postavení UPa v rámci VVŠ (dle Metodiky hodnocení výsledku VO)
 
 
– v rámci veřejných vysokých škol ČR
10. místo