Univerzita v číslech

Univerzita Pardubice, jediná vzdělávací instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, nabízí kvalitní a moderní vzdělání srovnatelné s renomovanými zahraničními univerzitami.

Fakulty, studijní programy a počty studentů
 
Fakulty
7
Katedry/ústavy/ateliéry
49
Zaměstnanci univerzity
1 172
 
– z toho akademičtí a vědečtí pracovníci
622
Studijní programy/obory
65/129
Forma studia
 
 
– prezenční
86 %
 
– kombinovaná
14 %
Studenti celkem
8 487
 
– v bakalářském studiu
72 %
 
– v magisterském studiu
22 %
 
– v doktorském studiu
3 %
Absolventi
2 225
Zahraniční studenti
350
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV)
973
Vyplacená stipendia
87 mil. Kč
 
Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání
 
Počet akreditovaných programů/oborů v anglickém jazyce
21/27
Mezinárodní mobility v rámci programů EU – LLP/Erasmus
 
 
 – smlouvy o mobilitě studentů
324 smluv
 
– spolupracující univerzity
214 univerzit
 
– spolupráce se zahraničím
29 zemí
Rámcové mezinárodní smlouvy
 
 
– spolupracující univerzity
90 univerzit
 
– spolupráce se zahraničím
26 zemí
 
Věda, výzkum a odborná publikace
 
 
Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity
322 mil. Kč
 
– institucionální výzkum
52 %
 
– z grantových soutěží
48 %
Počet řešených projektů
159
Společná vědecká pracoviště založená s externími subjekty
5
Smluvně řešené úkoly doplňkové činnosti pro externí společnosti
359
Počty publikací v impaktovaných časopisech (2015)
268
 
Univerzitní knihovna, ICT, koleje a menza
 
Fondy Univerzitní knihovny
204 729
 
– počet uživatelů
6 050
 
– počet absenčních výpůjček
118 807
 
– počet titulů periodik
669
 
– počet přístupných odborných databází
24
ICT infrastruktura
 
 
– počet PC stanic
3 250
 
– počet PC učeben
83
 
– spravovaných PC účtů
13 030
Koleje a menza
 
 
– ubytování
 1 650 lůžek
 
– stravování (vydaných jídel ročně)
322 194
 
Rozpočet
 
Rozpočet (2016)
922 mil. Kč
 
– z toho neinvestiční
864 mil. Kč
 
Hodnocení kvality univerzity
 
Postavení UPa v rámci VVŠ (dle Metodiky hodnocení výsledku VO)
 
 
– v rámci veřejných vysokých škol ČR
11. místo