Univerzita v číslech

Univerzita Pardubice, jediná vzdělávací instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, nabízí kvalitní a moderní vzdělání srovnatelné s renomovanými zahraničními univerzitami.

Fakulty, studijní programy a počty studentů
 
Fakulty
7
Katedry/ústavy/ateliéry
49
Zaměstnanci univerzity
1 222
 
– z toho akademičtí a vědečtí pracovníci
699
Studijní programy/obory
67/131
Forma studia
 
 
– prezenční
81 %
 
– kombinovaná
19 %
Studenti celkem
10 618
 
– v bakalářském studiu
74 %
 
– v magisterském studiu
21 %
 
– v doktorském studiu
5 %
Forma studia
 
 
– prezenční
81 %
 
– kombinovaná
19 %
Absolventi
2 263
Zahraniční studenti
271
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV)
612
Vyplacená stipendia
81,1 mil. Kč
 
Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání
 
Počet akreditovaných programů/oborů v anglickém jazyce
20/28
Počet předmětů nabízených v cizím jazyce
323
Mezinárodní mobility v rámci programů EU – LLP/Erasmus
 
 
 – smlouvy o mobilitě studentů
320 smluv
 
– spolupracující univerzity
209 univerzity
 
– spolupráce se zahraničím
29 zemí
Rámcové mezinárodní smlouvy
 
 
– spolupracující univerzity
68 univerzit
 
– spolupráce se zahraničím
29 zemí
 
Věda, výzkum a odborná publikace
 
 
Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity
281 mil. Kč
 
– institucionální výzkum
55 %
 
– z grantových soutěží
45 %
Počet řešených projektů
160
Společná vědecká pracoviště založená s externími subjekty
6
Smluvně řešené úkoly doplňkové činnosti pro externí společnosti
372
Počty publikací v impaktovaných časopisech (2012)
229
 
Univerzitní knihovna, ICT, koleje a menza
 
Fondy Univerzitní knihovny
195 892
 
– počet uživatelů
8 695
 
– počet absenčních výpůjček
104 432
 
– počet titulů periodik
702
 
– počet přístupných odborných databází
28
ICT infrastruktura
 
 
– počet PC stanic
3 500
 
– počet PC učeben a laboratoří
89/1 530 PC
 
– spravovaných PC účtů
15 550
Koleje a menza
 
 
– ubytování
 1 639 lůžek
 
– stravování (vydaných jídel ročně)
372 343
 
Rozpočet
 
Rozpočet (2013)
1 559 mil. Kč
 
– z toho neinvestiční
1 132 mil. Kč
 
Hodnocení kvality univerzity
 
Postavení UPa v rámci VVŠ (dle Metodiky hodnocení výsledku VO)
 
 
– v rámci veřejných vysokých škol ČR
10. místo