Univerzita v číslech

Univerzita Pardubice, jediná vzdělávací instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, nabízí kvalitní a moderní vzdělání srovnatelné s renomovanými zahraničními univerzitami.

Fakulty, studijní programy a počty studentů
 
Fakulty
7
Katedry/ústavy/ateliéry
49
Zaměstnanci univerzity
1 264
 
– z toho akademičtí a vědečtí pracovníci
722
Studijní programy/obory
66/129
Forma studia
 
 
– prezenční
82 %
 
– kombinovaná
18 %
Studenti celkem
10 450
 
– v bakalářském studiu
74 %
 
– v magisterském studiu
21 %
 
– v doktorském studiu
5 %
Forma studia
 
 
– prezenční
82 %
 
– kombinovaná
18 %
Absolventi
2 304
Zahraniční studenti
330
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV)
587
Vyplacená stipendia
87,9 mil. Kč
 
Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání
 
Počet akreditovaných programů/oborů v anglickém jazyce
20/26
Mezinárodní mobility v rámci programů EU – LLP/Erasmus
 
 
 – smlouvy o mobilitě studentů
290 smluv
 
– spolupracující univerzity
186 univerzit
 
– spolupráce se zahraničím
29 zemí
Rámcové mezinárodní smlouvy
 
 
– spolupracující univerzity
68 univerzit
 
– spolupráce se zahraničím
27 zemí
 
Věda, výzkum a odborná publikace
 
 
Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity
325 mil. Kč
 
– institucionální výzkum
50 %
 
– z grantových soutěží
50 %
Počet řešených projektů
166
Společná vědecká pracoviště založená s externími subjekty
6
Smluvně řešené úkoly doplňkové činnosti pro externí společnosti
343
Počty publikací v impaktovaných časopisech (2013)
288
 
Univerzitní knihovna, ICT, koleje a menza
 
Fondy Univerzitní knihovny
200 754
 
– počet uživatelů
7 034
 
– počet absenčních výpůjček
120 090
 
– počet titulů periodik
686
 
– počet přístupných odborných databází
23
ICT infrastruktura
 
 
– počet PC stanic
3 320
 
– počet PC učeben
90
 
– spravovaných PC účtů
14 600
Koleje a menza
 
 
– ubytování
 1 639 lůžek
 
– stravování (vydaných jídel ročně)
375 416
 
Rozpočet
 
Rozpočet (2014)
1 311 mil. Kč
 
– z toho neinvestiční
1 084 mil. Kč
 
Hodnocení kvality univerzity
 
Postavení UPa v rámci VVŠ (dle Metodiky hodnocení výsledku VO)
 
 
– v rámci veřejných vysokých škol ČR
10. místo