Uznávání studia

Univerzita Pardubice vydává osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získané na zahraniční vysoké škole v oborech, které jsou po obsahové stránce obdobou studijních programů akreditovaných na fakultách univerzity.
 
 
Absolvent zahraniční vysoké školy podává písemně na Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů (viz kontakt) následující dokumenty:
 
1. Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
 
2. Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou a jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka
 
3. Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu potvrzený zahraniční školou a jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka
 
 
Pokud žadatel zmocňuje k vyřizování žádosti jinou osobu, doloží úředně ověřený dokument "Plná moc", na které bude uveden podpis zmocnitele i zmocněnce.
 
 
Dne 1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.
 
Poplatek je možné uhradit převodem na účet univerzity:
Č. účtu: 37030561/0100,
Variabilní symbol: 92020,
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést  jméno žadatele.
 
Poplatek je též možné uhradit hotově na pokladně univerzity.