Současnost

 
Současnost

Univerzita Pardubice, jediná vysokoškolská instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. S téměř 8,5 tisíci studenty patří do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol.
 
Univerzita na svých sedmi fakultách poskytuje vzdělání v přírodních, technických, společenskovědních, ekonomických, zdravotnických a uměleckých.

Seznam fakult:

Fakultu chemicko-technologickou- FChT (založenou v roce 1950 jako VŠChT),

Fakultu ekonomicko-správní - FES (založenou v roce 1991),

Dopravní fakultu Jana Pernera - DFJP (založenou v roce 1993)

Fakultu filozofickou - FF (v roce 1992 založen Ústav cizích jazyků, později přejmenován na Ústav jazyků a humanitních studií, který byl přetransformován na samostatnou Fakultu humanitních studií v roce 2001, přejmenována v prosinci 2005 na Fakultu filozofickou),

Fakultu restaurování - FR (založenou v roce 2005),

Fakultu zdravotnických studií - FZS (v roce 2002 byl založen Ústav zdravotnických studií, který byl přetransformován na samostatnou Fakultu zdravotnických studií v lednu 2007),

Fakultu elektrotechniky a informatiky - FEI (založenou v roce 2002 jako Ústav informatiky, přejmenován v roce 2004 na Ústav elektrotechniky a informatiky, který byl přetransformován na samostatnou fakultu v lednu 2008),

Široká nabídka studijních programů a studijních programů
Studenti si mohou vybrat bakalářské, magisterské, případně doktorské studijní programy v oblasti přírodních a technických věd orientované na chemii, chemické technologie, biotechnologie a biochemii, elektrotechniku, informatiku, problematiku dopravy a spojů a materiálové inženýrství, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, také obory zdravotnické a související hraniční a interdisciplinární obory, umělecké obory zaměřené na konzervační techniky  a restaurování.
Jak studijní obory, kterých univerzita nabízí více než šedesát, tak i studijní programy, kterých má univerzita v nabídce více než sto dvacet, jsou koncipovány v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vysokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená ve strukturované podobě. Na tříleté bakalářské studijní programy navazují dvouleté magisterské programy a obory. Tři čtvrtiny všech studentů jsou zapsány do prezenční formy studia, nabízeno je i studium některých programů v kombinované formě.
 
Věda a výzkum jsou na špičkové úrovni
Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce. Napomáhá tomu i řada specializovaných pracovišť a dalších organizací, institucí a sdružení, které při Univerzitě Pardubice pracují a se kterými se časem možná také setkáte.
Významnou úlohu na podporu pedagogických, studijních a vědeckých aktivit plní rovněž Nadační fond Miroslava Jurečka a Nadační fond Jana Pernera.
 
Úzká spolupráce se zahraničními partnery
Pracoviště univerzity se zapojují do mezinárodních projektů. V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.
 
Moderní univerzitní kampus pár minut od centra
Univerzitní kampus vytváří ideální podmínky pro studijní, sportovní i kulturní rozvoj studentů, které jsou srovnatelné s předními evropskými univerzitami na počátku 3. tisíciletí. Studenti zde najdou vše na jednom místě: učebny, přednáškové sály, moderní univerzitní knihovnu, koleje i menzu.
Vysokoškolský život neznamená pouze studium. Aktivity studentů i studentské reprezentace zasahují do různých sfér studentského života, kulturu, sport a klubové aktivity nevyjímaje.
Univerzita se stává aktivní součástí Evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru (EHEA) a Evropského výzkumného prostoru (ERA).