Orgány univerzity

Samosprávnými akademickými orgány univerzity jsou akademický senát, rektor, vědecká radadisciplinární komise. Dalšími orgány vysoké školy je správní rada a kvestor.

V čele univerzity je rektor, který řídí činnost univerzity, jedná a rozhoduje ve věcech univerzity a je jmenován prezidentem republiky na období čtyř let.

Pravomoci ve věcech týkajících se fakult jsou přeneseny na děkany fakult.

Funkci rektora nyní zastává prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Rektor jmenuje prorektora pro vzdělávání a záležitosti studentů, prorektora pro vnitřní záležitosti, prorektora pro vědu a tvůrčí činnost a prorektora pro rozvoj.

Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity.

Poradním orgánem rektora je Vedení UPa - členy jsou rektor, prorektoři a kvestor.