Vědecká rada

Vědecká rada (VR) je samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy, která jedná o významných odborných vědecko-pedagogických záležitostech univerzity. Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor, který jí zároveň předsedá. Vědecká rada univerzity zasedá minimálně dvakrát ročně.
Složení Vědecké rady Univerzity Pardubice - funkční období 2014 - 2018
 
Interní členové
1
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor, předseda VR UPa
Ústav organické chemie a technologie FChT
2
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
Katedra elektrotechniky FEI
3
Ing. Karol Bayer
děkan, Katedra chemické technologie FR
4
prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky DFJP
5
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
proděkan, Ústav systémového inženýrství a informatiky FES
6
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
děkan, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky DFJP
7
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
děkan, Katedra ošetřovatelství FZS
8
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
děkan, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek FChT
9
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
proděkanka, Ústav regionálních a bezpečnostních věd, FES
10
doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.
prorektorka, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES
11
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
prorektor, Ústav organické chemie a technologie FChT
12
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
proděkanka, Ústav historických věd FF
13
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Katedra fyzikální chemie FChT
14
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
prorektorka, Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
15
doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky a managementu FES
16
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.
děkan, Katedra elektrotechniky FEI
17
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Katedra ošetřovatelství FZS
18
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
děkanka, Ústav ekonomických věd FES
19
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
děkan, Katedra věd o výchově FF
20
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
prorektor, Ústav historických věd FF
21
doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky DFJP
 
Externí členové
22
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
23
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha
24
Ing. arch. Naděžda Goryczková, CSc.
generální ředitelka, Národní památkový úřad
25
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
26
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
27
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
rektor, Technická univerzita v Liberci
28
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
39
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
rektor, VŠCHT  Praha
30
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
proděkan, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
31
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
dr.h.c. UPa, Historický ústav AV ČR
32
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
Ústav organické chemie a technologie FChT
33
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
34
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
35
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
36
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor, Vysoké učení technické v Brně
37
doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., vedoucí Společné laboratoře chemie pevných látek ÚMCh AV ČR a UPa
 
září 2014