Vědecká rada

Vědecká rada (VR) je samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy, která jedná o významných odborných vědecko-pedagogických záležitostech univerzity. Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor, který jí zároveň předsedá. Vědecká rada univerzity zasedá minimálně dvakrát ročně.
Složení Vědecké rady Univerzity Pardubice - funkční období 2014 - 2018
 
Interní členové
1
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor, předseda VR UPa
Ústav organické chemie a technologie FChT
2
Ing. Karol Bayer
děkan, Katedra chemické technologie FR
3
prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc.
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky DFJP
4
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
proděkan, Ústav systémového inženýrství a informatiky FES
5 doc. Ing. Aleš Filip, CSc. Výzkumné centrum FEI
6
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
děkan, Katedra ošetřovatelství FZS
7
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
děkan, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek FChT
8
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
proděkanka, Ústav regionálních a bezpečnostních věd, FES
9
doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc.
prorektorka, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES
10
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
prorektor, Ústav organické chemie a technologie FChT
11
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
proděkanka, Ústav historických věd FF
12
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Katedra fyzikální chemie FChT
13
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
prorektorka, Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
14
doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
Ústav podnikové ekonomiky a managementu FES
15
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.
děkan, Katedra elektrotechniky FEI
16
prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Katedra ošetřovatelství FZS
17
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
děkanka, Ústav ekonomických věd FES
18
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
děkan, Katedra věd o výchově FF
19
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan, Katedra dopravního managementu,marketingu a logistiky DFJP
20
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
prorektor, Ústav historických věd FF
21
doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky DFJP
 
Externí členové
22
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
23
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha
24
Ing. arch. Naděžda Goryczková, CSc.
generální ředitelka, Národní památkový úřad
25
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
26
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
děkan Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
27
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor, Univerzita Hradec Králové
28
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
rektor, Technická univerzita v Liberci
29
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
30
prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
rektor, VŠCHT  Praha
31
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
32
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
dr.h.c. UPa, Historický ústav AV ČR
33
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
Ústav organické chemie a technologie FChT
34
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
35
prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
36
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
37
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor, Vysoké učení technické v Brně
38
doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., vedoucí Společné laboratoře chemie pevných látek ÚMCh AV ČR a UPa
 
únor 2017