Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

ochrana_dv_mozek_147775.jpg

Nabídka technologií Univerzity Pardubice zahrnuje kompletní seznam patentů, užitných vzorů a vybrané technologie, které jsou dále nabízeny k licencování nebo další spolupráci na vývoji a uplatnění.

Kompletní přehled patentů a užitných vzorů Univerzity Pardubice je k dispozici v databázi ÚPV či na vyžádání cttz@upce.cz

Nabídka vybraných technologií k licencování a další možné spolupráci

Zařízení pro zachycení iontů kovů ze znečištěných vod biologickou imobilizací

Technologie je založená na kombinovatelnosti tří modulů se specifickými funkcemi.

Laktyl laktáty jako biodegradovatelné suroviny s dalšími přidanými vlastnostmi

Způsob přípravy laktyl laktátů ze surovin pocházejících z obnovitelných zdrojů metal- a solvent-free postupy.

Profilování fosfoproteomu

Nové vysoce selektivní rozhraní pro profilování fosfoproteomu.

Přenosný audiometr

Měřicí přístroj v kombinaci s chytrým telefonem.

Fotoredox katalyzátor

Komerčně dostupný fotoredox katalyzátor na bázi pyrazin-2,3-dikarbonitrilu.

Bezsilikátový stabilizátor peroxidu vodíku

Technologie výroby nového, velmi účinného stabilizátoru peroxidu vodíku.

Antimikrobiální a antivirové koloranty

Technologie reaguje na problematiku soucasné pandemie a s tím související nutnou ochranu proti šírení ruzných viru a mikroorganismu.

Inkjetový lak vytvrzovaný UV LED

Vyvíjený lak je vhodný zejména pro použití v digitálních inkjetových lakovacích strojích pro potisk různých materiálu (např. papíry, kartony, polymerní fólie).

Vyšetření chuti s využitím telemedicíny

Vyšetření chuti samotným pacientem s proužky, které mohou stimulovat jednu ze stran nebo obě strany jazyka současně.

Recyklovatelné sorbenty pro odpadní vody

Recyklace technologických vod, vodných roztoků či vodných koncentrátů z výroby a použití netěkavých disociovatelných organických látek s využitím sorpce.

Univerzální programovatelný obrazový senzor

Reprogramovatelný integrovaný obrazový senzor pro uživatelskou implementaci jednodušších algoritmů strojového vyhodnocování obrazu.

Nový materiál pro kryty chronických ran

Technologie je založená na staplových mikrovláknech z hyaluoranu sodného a oxidovaného škrobu, obsahující fyziologicky přijatelnou kyselinu.

AFFIBLOT: Screeningové zařízení pro výběr protilátek

Screeningové zařízení sloužící k  výběru vhodné komerční protilátky pro danou aplikaci, která má vhodnou afinitu,
vysokou specificitu a nízkou zkříženou reaktivitu.

Sikativační systém na bázi komplexu vanadu s kompenzujícím aniontem p-toluensulonové kyseliny

Vytvořená technologie využívá komplexní sloučeniny vanadu, která slouží jako nový a ekologicky přijatelný sikativ pro nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic.

Virucidní a baktericidní impregnace

Biocidní formulace ve formě vodného roztoku účinných látek, dostupná pro jednoduchou aplikaci nanesením aktivní  na ošetřovaný materiál, např. mechanickým rozprašovačem, přičemž se předpokládá účinnost po dobu jednorázového použití.

Technologie vyvinuté v rámci projektu GAMA z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, financovaného Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) jsou uvedeny v sekci Projekty proof-of-concept | Univerzita Pardubice 

Vybrané komercializované technologie

Screening rakoviny slinivky

Screening rakoviny slinivky na základě analýzy lipidů s využitím hmotnostní spektrometrie.

Mikrovlákna oxidu křemičitého

Vlákna amorfního oxidu křemičitého jako materiál pro sorpci, separaci, katalýzu a součást baterií.

Submikronové trubice krystalického oxidu wolframového

Unikátní postup přípravy mikronových a/nebo submikronových trubic oxidu wolframového (WO3) s excelentními fotokatalytickými a fotochromickými vlastnostmi.