Naše projekty

„Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ 
v rámci programu TA ČR GAMA2

Hlavním cílem projektu je dále rozvíjet a zefektivnit zavedený systém pro ověřování praktické využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje a jejich komercializaci:

 • na základě předchozích zkušeností implementovat do systému podpory inovativní prvky, které přinesou administrativní zjednodušení, větší zacílení dílčích projektů na potřeby aplikační sféry vč. nastavení jejich komunikační/marketingové strategie
 • finančně podpořit další dílčí projekty a zvýšit tak relevanci a připravenost výsledků VaV vzniklých na UPa pro interakci s aplikační sférou a komercializaci

 

Základní informace o projektu:

Název programu: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA2 (Podprogram 1)
Číslo projektu: TP01010012
Název projektu: Rozvoj systému podpory projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice
Příjemce: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 01/2020 – 12/2022
Výše dotace: 19 800 000 Kč

„Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice“ v rámci OP VVV

Prostřednictvím tohoto projektu univerzita pokračuje v nastavených trendech podpory spolupráce akademické a aplikační sféry a dále je rozvíjí. Cílem projektu je rozvoj Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity Pardubice (UPa) jako důležitého partnera výzkumných pracovníků UPa a zástupců aplikační sféry, zvyšování odborných kompetencí pracovníků CTTZ, motivace a vzdělávání výzkumných i dalších pracovníků UPa v oblasti transferu technologií a rozvoj partnerství s relevantními subjekty z aplikační sféry.

Hlavní cíle projektu:

 • specializované vzdělávání pracovníků UPa v oblasti transferu technologií a ochrany práv duševního vlastnictví,
 • rozvoj transferových procesů na UPa a aktivit směrem k výzkumným pracovníkům UPa,
 • rozvoj vztahů s aplikační sférou.


Základní informace o projektu:

Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Výzva: Výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629
Název projektu: Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice
Příjemce: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2021
Výše dotace: celkem 21 902 745,90 Kč (z toho z rozpočtu EU 18 617 334,01 Kč; ze státního rozpočtu ČR 2 190 274,59 Kč; vlastní zdroje/spolufinancování 1 095 137,30 Kč)

 

 

 

„Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ 
v rámci programu TA ČR GAMA

Hlavním cílem projektu je vytvořit a stabilizovat systém podpory ověřování praktické využitelnosti výsledků aplikovaného výzkumu (proof-of-concept), kterých bylo dosaženo na UPa:

 • akcelerací (finanční a projektovou podporou) komerčně nejnadějnějších dílčích projektů, ověřením jejich aplikačního potenciálu a potenciálu pro následnou komercializaci,
 • nastavením komplexního systému vyhledávání a evaluace prakticky využitelných výsledků VaV na UPa, vč. následných aktivit směřujících k zajištění ochrany duševního vlastnictví a ke komercializaci.

 

Základní informace o projektu:

Název programu: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (Podprogram 1)
Číslo projektu: TG02010058
Název projektu: Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice
Příjemce: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 08/2015 – 12/2019
Výše dotace: 20 415 500 Kč

„Centrum transferu technologií a znalostí UPa“ 
v rámci OP VaVpI

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření komplexního systému pro podporu spolupráce akademické a aplikační sféry v oblasti výzkumu a přenosu znalostí do praxe, včetně ochrany duševního vlastnictví Univerzity Pardubice (UPa) a komercializace jejích výsledků výzkumu a vývoje. Prostřednictvím tohoto projektu došlo k vybudování Centra transferu technologií a znalostí UPa (CTTZ), které výše uvedené aktivity zajišťuje.

Další cíle projektu:

 • zajistit pracovníkům UPa právní a další odbornou podporu při rozhodování o ochraně duševního vlastnictví UPa, při jednáních ze zástupci aplikační sféry a uzavírání licenčních a jiných smluv týkajících se duševního vlastnictví UPa a při zakládání spin out firem,
 • nastavit celý ekosystém podnikavého prostředí na univerzitě a v regionu, aktivně vyhledávat nové příležitosti spolupráce s průmyslem, budovat síť kontaktů a poskytovat podporu aplikované vědě a výzkumu,
 • vytvořit jednoduché a transparentní principy sdílení finančních toků z technologického transferu mezi univerzitou, fakultou a výzkumníkem,
 • poskytnout vzdělávací aktivity zaměřené na oblast ochrany duševního vlastnictví a komercializace výsledků výzkumu pro pracovníky CTTZ i další pracovníky a studenty UPa.

 

Základní informace o projektu:

Číslo operačního programu: CZ.1.05
Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu
Oblast podpory: 3.1. – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0217
Příjemce: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015
Výše dotace: celkem 46 833 204 Kč; z toho z rozpočtu EU 39 808 223,40 Kč, ze státního rozpočtu ČR 7 024 980,60 Kč

Odkaz na internetové stránky OP VaVpI.

 

 

true