Kritéria přijetí, organizace a obsah zkoušek, další informace

Termín přijímacích zkoušek:
 • pro bakalářské studium: 1. 6. 2016
 • pro navazující magisterské studium: 25. 5. 2016
 • do doktorského studijního programu: 16. 6. 2016 
Kritéria a podmínky přijetí:
Studijní program Ošetřovatelství - pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství 
 
Studijní program Specializace ve zdravotnictví - pouze pro absolventy oboru Porodní asistentka
Organizace zkoušek:
 • Bakalářské studium: písemné testy (u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd).
 • Magisterské studium: písemné testy
 • Doktorské studium: ústní pohovor a ústní zkouška z cizího jazyka
 
Obsah zkoušek:
 • Bakalářské studium: písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka)                                                                                                                                                         (u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd).)
 • Magisterské studium: písemný test
  • z ošetřovatelství, psychologie, chirurgie a vnitřního lékařství (pro obor Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech)
  • z porodní asistence, gynekologie a porodnictví, neonatologie a psychologie (pro obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví)
 • Doktorské studium: ústní pohovor prověřující odborné znalosti, odborná rozprava k tématu disertační práce a pohovor ve zvoleném cizím jazyce (anglický nebo německý jazyk) pokud uchazeč nepředloží doklad o vykonání státní zkoušky z cizího jazyka
Pro zájemce je k dispozici:
Podrobné informace o přijímacím řízení 2016/2017naleznete ve směrnicích pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.
 
VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ
 
Podle § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.
 
PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ
 
Podle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, může nepřijatý uchazeč ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana, podat žádost o přezkoumání rozhodnutí, která se podává děkanovi fakulty.