Kritéria přijetí, organizace a obsah zkoušek, další informace

Termín přijímacích zkoušek:
 • pro bakalářské studium: 31. 5. 2017
 • pro navazující magisterské studium: 24. 5. 2017
Kritéria a podmínky přijetí:
 
Studijní program Ošetřovatelství - pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství 
 
Studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví - pouze pro absolventy oboru Porodní asistentka
 
Studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Perioperační péče - pouze pro absolventy oboru Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství
 
Organizace zkoušek:
 • Bakalářské studium: písemné testy (u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd).
 • Magisterské studium: písemné testy
 
Obsah zkoušek:
 • Bakalářské studium: písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka)                                                                                                                                                         
 • (u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd).)
 • Magisterské studium: písemný test
  • z ošetřovatelství, psychologie, chirurgie a vnitřního lékařství (pro obor Ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a Perioperační péče)
  • z porodní asistence, gynekologie a porodnictví, neonatologie a psychologie (pro obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví)
Pro zájemce je k dispozici:
Podrobné informace o přijímacím řízení 2017/2018 naleznete ve směrnicích pro bakalářské,magisterské studijní programy.
 
VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ
 
Podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.
 
PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ
 
Podle § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se nepřijatý uchazeč může proti rozhodnutí odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení písemného rozhodnutí děkana. Odvolání podává děkanovi fakulty.