Projekty ESF

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU.
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce
a lidských zdrojů.
V programovacím období 2007 – 2013 existují celkem 3 programy, které umožňují čerpat prostředky  z ESF  v oblasti lidských zdrojů v České republice a hlavním městě Praze, jedná se o tyto programy:
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Operační program Praha Adaptabilita
Cílem Operačního programuVzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je  zkvalitnění
a modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
OP VK je rozdělen do 5 prioritních os. Středem zájmu Univerzity Pardubice je prioritní osa č. 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - především oblasti podpory:
2.2 Vysokoškolské vzdělávání
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.4 Partnerství a sítě
V rámci těchto oblastí podpory mohou vysoké školy předkládat projekty zaměřené například na:
 • inovace studijních programů VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
  a potřebami trhu práce,
 • zapojení odborníků z praxe i ze zahraničí při vytváření a realizaci těchto programů,
 • další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků,
 • zajišťování dalšího specifického odborného vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje a dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje,
 • podporu mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem,
 • spolupráci mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem, apod.
Fakulta zdravotnických studií realizuje v rámci OP VK následující projekty: