Jak se přihlásit ke studiu na FZS?

Termíny pro podání přihlášek:
 • pro bakalářské studium: 28.2. 2017
 • pro navazující magisterské studium: 28. 2. 2017
Formy přihlášek:
 • písemně (viz níže)
 • elektronicky (včetně doručení tištěné e-přihlášky, viz níže)
Adresa pro zaslání písemné přihlášky a tištěné verze e-přihlášky:
Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií
Studijní oddělení
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
 • Přihláška k bakalářskému studiu musí být doložena lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka  - potvrzení vydané praktickým lékařem (kromě uchazečů studijního oboru Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, kteří vykonávají profesi v odbornosti všeobecná sestra/zdravotní asistent, tito uchazčei doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti). Po vykonání maturitní zkoušky je nutné předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Informace k podání přihlášky:
Přihlášku ke studiu lze podat:
 • elektronickou formou
E-přihláška je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Po vyplnění e-přihlášky doporučujeme před jejím ukončením přihlášku vytisknout a spolu s potvrzením od lékaře (pouze u bakalářských studijních oborů, kromě uchazečů studijního oboru Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia, kteří vykonávají profesi v odbornosti všeobecná sestra/zdravotní asistent, tito uchazčei doloží potvrzení zaměstnavatele o pracovní činnosti) o zdravotní způsobilosti zaslat na adresu fakulty viz výše.
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-přihlášky je oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky. Registraci e-přihlášky lze po přijetí platby následně na stejné internetové adrese zkontrolovat.
Podávání e-přihlášky bude spuštěno v pondělí 2.1.2017. 
 • na standardním formuláři „Přihláška ke studiu na vysoké škole v ČR” (tiskopis SEVT)
Tiskopis přihlášky lze zakoupit při dnu otevřených dveří, který fakulta pro zájemce o studium pořádá.
Poplatek ve výši 500,– Kč se hradí bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové přihlášky je rodné číslo uchazeče.
 
U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
 • Komerční banka:
  č. ú. 37030561/0100
 • variabilní symbol:
  7920
 • konstantní symbol:
  379 pro složenku
  308 pro bezhotovostní převod
 • specifický symbol:
  oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku (vygenerované číslo)
  rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
 • převodová pošta:
  Pardubice 530 02