Magisterské programy

Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice v navazujícím magisterském studiu

  • Široká nabídka volitelných předmětů – např. znakový jazyk, informační zdroje pro medicínské obory, Teorie a metody sociální práce, sociální instituce, Specializované ošetřovatelství v ORL atd.
  • Studium anglického jazyka po celou dobu studia, včetně absolvování vybraných předmětů v AJ
  • Možnost výjezdů do zahraničí (LLP Erasmus atd.), zapojení zahraničních vyučujících do výuky vybraných předmětů
  • Možnost výběru z nabídky 17 předmětů Katedry tělovýchovy a sportu např. badminton, plavání, indoorcycling, aerobic, powerjóga atd.
  • Možnost získat v rámci studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech certifikát v certifikovaném kurzu MZČR Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty.
  • Mimořádné jednorázové stipendium nejlepším uchazečům
  • Individuální práce se studenty, kteří mají zájem o doktorské studium

 

Studijní program:
Ošetřovatelství
(N 5341)
Studijní obor:
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
(5341T014)

Forma studia v akademickém roce 2017/2018: kombinovaná

Platnost akreditace do: 31. 8. 2019

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je výchova vysokoškolských zdravotnických pracovníků v oblasti nelékařské klinické péče o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné, v administrativě, vědě a výzkumu. Absolvent je připraven pro plnění rolí v primární, sekundární a terciární sféře zdravotnických služeb u dlouhodobě a nevyléčitelně nemocných, v ošetřovatelské vědě, výzkumu, vzdělávání, administrativě a zdravotnické politice. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ v oboru Ošetřovatelství s možností získání dalších specializací v rámci celoživotního vzdělávání. U nejlepších absolventů dává předpoklady ke studiu doktorského studijního programu.

 

Studijní program:
Ošetřovatelství
(N 5341)
Studijní obor:
Ošetřovatelská péče v interních oborech
(5341T016)

Forma studia v akademickém roce 2017/2018: kombinovaná

Platnost akreditace do: 31. 12. 2021

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem specializačního vzdělávacího programu v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků oprávněných provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v interních oborech, onkologii, geriatrii a u pacientů s chronickými ranami a defekty. Úspěšné ukončení studia dává absolventům možnost získání specializované způsobilosti v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech a široký systémový základ. U nejlepších absolventů dává předpoklady ke studiu doktorského studijního programu.
V rámci studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech je možné získat certifikát v certifikovaném kurzu MZČR Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty.

 

Studijní program:
Specializace ve zdravotnictví
(N 5345)
Studijní obor:
Perioperační péče
 

Forma studia v akademickém roce 2017/2018: kombinovaná

Platnost akreditace do: 31. 12. 2021

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je vybavit všeobecnou sestru znalostmi terminologie, zajistit orientaci v primárních vědomostech a literárních pramenech vědních a klinických oborů ovlivňujících roli všeobecné sestry specialistky. Poskytnout všeobecné sestře základní znalosti a dovednosti vztahující se k perioperační péči a připravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované ošetřovatelské perioperační péče.

Cílem specializačního vzděláváni v oboru Perioperační péče je získání specializované spůsobilosti s označením odbornosti Všeobecná sestra pro perioperační péči.

 

 

Studijní program:
Specializace ve zdravotnictví
(N 5345)
Studijní obor:
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
(5345T035)

Forma studia v akademickém roce 2017/2018: kombinovaná

Platnost akreditace do: 31. 12. 2021

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je umožnit absolventům získat úplné vysokoškolské vzdělání a specializovanou způsobilost v oboru Porodní asistentka v perioperační péči. Absolvent studijního oboru se uplatní na pracovištích perioperační péče v gynekologii a porodnictví, popřípadě na pracovištích předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků. Koncepce studijního oboru předpokládá uplatnění absolventů i v oblasti managementu výše jmenovaných odborných pracovišť.