Formuláře

Uznání základního nebo odborných modulů dle metodického pokynu, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
 
Formulář žádosti v elektronické podobě zde: https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniNelekari/Formulare.
 
Vyplněný formulář s požadovanými dokumenty zájemce odesílá na adresu: NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno.