Bakalářské programy

Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice v bakalářském studiu

  • Široká nabídka volitelných předmětů – např. znakový jazyk, informační zdroje pro medicínské obory, Seminář k bakalářské práci, Specializované ošetřovatelství v ORL, atd.
  • Studium anglického jazyka po celou dobu studia, včetně absolvování vybraných předmětů v AJ
  • Možnost výjezdů do zahraničí (LLP Erasmus atd.), zapojení zahraničních vyučujících do výuky vybraných předmětů
  • Možnost výběru z nabídky 17 předmětů Katedry tělovýchovy a sportu např. badminton, plavání, indoorcycling, aerobic, powerjóga atd.

 

Studijní program: Ošetřovatelství (B5341)
Studijní obor: Všeobecná sestra (5341R009)

Forma studia v akademickém roce 2017/2018: prezenční a kombinovaná.

Platnost akreditace do: 31. 8. 2019

Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace všeobecná sestra (všeobecný ošetřovatel) pro poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit. Absolvent získává způsobilost k výkonu profese všeobecná sestra (všeobecný ošetřovatel) s uplatněním v řadě oblastí ošetřovatelské péče a služeb v nemocniční, domácí i komunitní péči u pacientů/klientů v různém vývojovém období, s širokým spektrem onemocnění a vad. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ v oboru Ošetřovatelství s možností získání dalších specializací v rámci celoživotního vzdělávání. U nejlepších absolventů dává předpoklady k pokračování v navazujícím magisterském studijním programu.

 
Studijní program: Porodní asistence (B5349)
Studijní obor: Porodní asistentka (5341R007)
 
Forma studia v akademickém roce 2017/2018: prezenční.
Platnost akreditace do: 31. 12. 2023
 
Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace porodní sistentka pro poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit. Absolventka získává způsobilost k výkonu profese porodní asistentka a je oprávněna k výkonu samostatné i týmové odborné zdravotní péče v porodní asistenci a v ošetřovatelské péči na úseku gynekologie. Úspěšné ukončení studia dává absolventkám široký systémový základ v oboru Porodní asistence s možností získání dalších specializací v rámci celoživotního vzdělávání.
 
 
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Studijní obor: Zdravotnický záchranář (5345R021)
 
Forma studia v akademickém roce 2017/2018: prezenční.
Platnost akreditace do: 30. 9. 2020
 
Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace zdravotnický záchranář pro poskytování samostatné, specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče a akutního příjmu. Absolvent získává způsobilost k výkonu profese zdravotnický záchranář v síti zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby integrovaného záchranného systému a v dalších složkách činných v záchraně života a zdraví. Úspěšné ukončení studia dává absolventům systémový základ v oboru Zdravotnický záchranář s možností získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání. Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář byl akreditován jako společný studijní program/obor s Fakultou vojenského zdravotnictví Hradec Králové Univerzity obrany v Brně.
 
Studijní program: Specializace ve z    dravotn                  ictví (B5345)
Studijní obor: Radiologický asistent (5345R010)
 
Forma studia v akademickém roce 2017/2018: prezenční
Platnost akreditace do: 31. 5. 2020
 
Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studia studijního oboru Radiologický asistent je získat potřebné znalosti k provádění radiologických zobrazovacích a ozařovacích postupů a aplikaci ionizujícího záření při postupech používaných při lékařském ozáření. Absolvent studijního oboru Radiologický asistent je připraven v praxi uplatnit odborné činnosti jako je péče o pacienta během radiologických postupů, dále je schopen podle ordinace lékaře samostatně vykonávat zobrazovací postupy v oblasti radiodiagnostiky, nukleární medicíny a provádět aplikaci dávek ionizujícího záření v radioterapii. V průběhu bakalářského studia získá základní stupeň vysokoškolského vzdělání, na které může navazovat studium magisterské nebo může odejít do klinické praxe.
 
Studijní program: Zdravotně sociální péče (B5350)
Studijní obor: Zdravotně-sociální pracovník (5350R031)
 
Forma studia v akademickém roce 2017/2018: prezenční.
Platnost akreditace do: 31. 8. 2019
 
Vzdělávací a profesní cíle studijního oboru:
Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti prevetivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka bez odborného dohledu. Realizuje činnosti v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oblasti zdravotně sociální. Podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování zdravotně sociálních potřeb pacienta/klienta. Úspěšné ukončení studia dává absolventům systémový základ v oboru Zdravotně-sociální pracovník s možností získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání.