KONCEPCE OBORU GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

 
 
Porodnicko-gynekologické kliniky PKN a.s.
Přednosta: Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
Preambule
 
Obor gynekologie a porodnictví je základním lékařským oborem. Jeho rozvoj v PKN, a.s. je navázán na celostátní koncepci oboru gynekologie a porodnictví. V rámci kraje poskytuje superspecializovanou péči v níže zmíněných oblastech oboru a intermediární péči v perinatologii.
  1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU
    1. Číslo odbornosti (dle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb.)
603 - gynekologie a porodnictví
604 - dětská gynekologie
402 - onkogynekologie
501 - senologie
  1. Definice, předmět a cíl oboru
Definice
Gynekologie a porodnictví je základním oborem primární zdravotní péče. Náplní oboru je prevence, diagnostika, léčba, dispenzarizace, posudková činnost a výzkum:
nemocí ženského pohlavního ústrojí a prsu,
stavů, které souvisí s poruchou funkce pohlavního ústrojí ženy
řízení plodnosti páru ve smyslu pozitivním (sterilita, infertilita, asistovaná reprodukce) i negativním (antikoncepce, sterilizace, umělé ukončení těhotenství)
péče o ženu a plod v těhotenství a za porodu a péče o ženu v šestinedělí.
Tuto péči obor poskytuje po celý život ženy.
Stavy, které souvisejí s poruchou funkce a onemocněními pohlavního ústrojí ženy, včetně prsu, patří do náplně oboru gynekologie a porodnictví. Gynekolog a porodník spolupracuje s odborníky hraničních oborů, zejména chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, pediatrie, anestesiologie a resuscitace, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.
Principy takové mezioborové spolupráce respektují příslušné právní normy.
 
Předmět
1.2.1. Perinatální medicína (na úrovní centra intermediární péče)
Prenatální, intrapartální a postpartální péče při:
fyziologickém těhotenství
fyziologickém porodu
prenatální diagnostika vrozených vývojových vad
cílená fetální medicína
ultrazvuková diagnostika v těhotenství (včetně konsiliární)
rizikovém a patologickém těhotenství
neonatální péče o fyziologického a patologické novorozence od 32. týdne gestace
 
1.2.2. Reprodukční gynekologie
dětská gynekologie
vrozené vývojové vady ženských rodidel
gynekologická endokrinologie
poruchy pánevní statiky (využití alogenních materiálů)
zánětlivá onemocnění ženských rodidel
endometrióza
sterilita, infertilita, andrologie, asistovaná reprodukce ve spolupráci s centry IVF
plánované rodičovství (kontracepce, sterilizace, umělé ukončení těhotenství)
močová inkontinence (urodynamika, alogenní materiály)
poranění pánevních orgánů
nezhoubné nádory ženských pohlavních orgánů (využití endoskopie, vasografie)
 
1.2.3. Onkogynekologie
prekancerózy ženských pohlavních orgánů (kolposkopie, cytologie)
zhoubné nádory ženských pohlavních nádorů (nejradikálnější operace abdominální, vaginální, laparoskopické, kombinované, fertilitu šetřící operace, lymfadenektómie pánevní a paraaortální), senologie (benigní a maligní nádory prsu)
 
Pedagogická činnost
 
Porodnicko-gynekologická klinika jako pracoviště Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se podílí významně výukou na činnosti katedrou Porodní asistence a zdravotně sociální práce a úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice. Učitelé této katedry jsou zároveň zaměstnanci PKN a.s. Rovněž se podílíme na výuce studentů LFUK v Hradci Králové tím, že u nás vykonávají pravidelné stáže. Přednosta kliniky pak je docentem na LFUK, kde pravidelně přednáší a zkouší domácí i zahraniční studenty. Studium na FZS bylo rozšířeno o další obory včetně magisterských studijních programů, což výrazně zvýšilo nároky na stávající asistenty.
 
Vědecká činnost
 
Ve vědecké činnosti se zaměřujeme na zavádění nových operačních postupů, sledování antiadhezivních materiálů a sledování některých parametrů rizikového těhotenství v rámci postgraduálního studia. Výsledky publikujeme v domácí i zahraniční literatuře. Čtyři zaměstnanci kliniky dosáhli titulu CSc a Ph.D. a další toto studium v krátké době dokončí. Pořádáme mezinárodní kongresy a pravidelné klinické semináře. Každý týden pak prezentujeme nejnovější poznatky ze zahraniční literatury v lékařském kolektivu (journal club). Porodní asistentky pravidelně vystupují se svými příspěvky na Ošetřovatelských dnech.
  
Léčebně preventivní činnost
 
V nejbližších letech chceme pokračovat v nově zavedené asistované reprodukci, v rozvoji urogynekologie a zavedení nových metod (krátká páska, Bulkamid) a zavedení nových fertilitu šetřících operací u onkologických nemocných.
V porodnictví již tři lékaři naší kliniky získali certifikát k provádění prvotrimestrálního screeningu u prof. Nicolaidese v Londýně a maminkám s pozitivním screeningem nabízíme choriovou biopsii (CVS) jako invazivní metodu k rychlému potvrzení nebo vyloučení aneuploidie plodu. Při screeningu velmi úzce spolupracujeme s oddělením lékařské genetiky MUDr. Bělobrádkové. Firma Medila Ing. Štumra, Ph.D. současně stanovuje některé analyty z krve matky, které jsou nutnou součástí prvotrimestrálního screeningu. Veškerá měření ať již biochemická tak ultrazvuková procházejí každoročně přísným auditem (FMF Londýn), který posoudí kvalitu vyšetření a rozhodne o dalším prodloužení licence. V ultrazvuku se dále specializujeme na diagnostiku vrozených vývojových vad u plodu, patologií vícečetného těhotenství a těhotenství postižených růstovou retardací plodu. Poradna pro rizikové těhotenství pečuje ve spolupráci s diabetoložkou MUDr. Jiřinou Pavlíčkovou o velké množství žen s diabetem 2. a 1. typu a gestačním diabetem, které jsou v PKN, a.s. centralizovány.
 
 
                           Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.
                           přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky PKN, a.s.