Vědecká činnost

Vědecká činnost

Vědeckovýzkumná činnost fakulty včetně Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je popsána v záložce Věda a výzkum. Jsou zde zobrazeny informace o konferencích (spolu) pořádaných Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku i vědeckovýzkumné granty řešené v rámci Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví (IGA MZ). Přehled projektů řešených v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu je k dispozici na webových stránkách Univerzity Pardubice: https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/veda/sgs.html.

V současné době je vědecká a výzkumná činnost kliniky zaměřena na otázky kvality života, vyšetřování čichu, vyšetřování sluchu, dispenzární péči u onkologických nemocných, problematiku nemocných po tracheostomii a totální laryngektomii a poruchy polykání. Jednotlivá témata pro zájemce o doktorské studium jsou pravidelně vypisována na www stránkách FZS.

Klinika spolupracuje i s dalšími fakultami Univerzity Pardubice, především s Fakultou chemicko-technologickou.

Odborný profil zaměstnanců kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, jejich publikace a zapojení do výzkumných projektů jsou uvedeny na webových stránkách http://www.upce.cz/vvr/lide.html nebo se zobrazí kliknutím na jméno zaměstnance v záložce personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu.