O katedře

V současné době nabízí katedra bakalářský studijní program Radiologický asistent v prezenční formě studia. Cílem studijního programu je realizace profesní přípravy radiologických asistentů, kteří jsou kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky při užívání radiologické a ozařovací technologie pro široké spektrum technik diagnostického i nediagnostického zobrazování a léčebné aplikaci ionizujícího záření.

Cílem katedry je kromě zajištění studia oboru Radiologický asistent také zajištění obecné výuky předmětů, které umožní studentům získávat přehled v oblastech využívání informačních technologií ve zdravotnictví, ekonomiky a managementu ve zdravotnictví a statistických metod, které studentům jednoznačně pomáhají při zpracování dat v rámci jejich závěrečných prací.

Úlohou katedry je také zajistit fakultě dostatečné počítačové a audiovizuální zázemí nejen pro výuku, ale také pro samostatnou práci studentů. Pracovníkům katedry se podařilo získat v letech 2010 a 2011 projekty z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) na inovaci počítačové učebny a studovny a inovaci audiovizuální techniky v přednáškových učebnách v hodnotě 1,2 mil Kč a v roce 2011 projekt v hodnotě téměř 0,5 mil na dovybavení odborných učeben audiovizuální technikou. V říjnu 2012 byly všechny učebny včetně odborných vybaveny internetovým připojením. Ve spolupráci s firmou STAPRO zajišťuje katedra výuku nemocničních informačních systémů.

V rámci Studentské grantové soutěže na Univerzitě Pardubice byl na katedře v roce 2011 realizován projekt „Manažerské kompetence středního článku řízení v ošetřovatelské péči ve zdravotnickém zařízení“. V roce 2012 probíhá projekt zaměřený na komunikaci zdravotnických zařízení. V roce 2013 začal také dvouletý projekt Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních, v kterém jsou řešena následující témata.

 • Hodnocení kvality poskytované péče na porodnických odděleních
 • Hodnocení kvality poskytované péče ve zdravotnickém zařízení ambulantními pacienty
 • Hodnocení kvality poskytované péče ve zdravotnickém zařízení hospitalizovanými pacienty
 • Hodnocení kvality poskytované péče ve zdravotnickém zařízení dlouhodobé péče
 • Nozokomiální nákazy a sledování jejich výskytu
 • Hodnocení kvality perioperační péče
 • Bezpečné podávání léků ve zdravotnickém zařízení

Katedra je zapojena do tohoto projektu ve spolupráci se všemi 5 nemocnicemi akutní péče Pardubického kraje a v roce 2014 také začala spolupráce s Hamzovou odbornou léčebnou v Luži- Košumberku v oblasti dlouhodobé péče.

Katedra se také vyvinula ve spolupráci s univerzitním IT softwarovou aplikaci Kompetence nelékařů, kterou využívají také nemocnice Pardubického kraje.

V rámci zajišťování studijního oboru Radiologický asistent katedra spolupracuje s odborníky ze specializovaných pracovišť s vysokou erudicí v oboru. Jedná se o pracoviště radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny institucí:

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Pardubická krajská nemocnice, a. s.
 • Multicsan, s. r. o. Pardubice
 • Dimed, s. r. o. Chrudim

Obory informatiky i managementu hrají v provozu zdravotnických zařízení i ve zdravotnickém systému stále větší roli a očekává se, že v následujících letech budou informační technologie i management hlavními důležitými faktory rozvoje a prosperity zdravotnictví. Pro naše absolventy je nezbytné, aby rozuměli základním principům řízení zdravotnictví a nebyly pouhými pozorovateli praxe, aby dobře rozuměli souvislostem řídících procesů, struktuře národních i nadnárodních zdravotnických soustav i moderním trendům v této oblasti. V tomto duchu se snaží všichni pracovníci katedry naplňovat své poslání.