Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zásady habilitační a jmenovací komise pro posouzení odborného profilu uchazeče o vědecko-pedagogický titul „docent“ a „profesor“
 
Zásady vycházejí z paragrafů 73, 74, 75 a 78 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a ze směrnice č. 3/2007  „Rámcová pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice,“ která stanoví, že kriteria pro posuzování vědecké úrovně a pedagogické způsobilosti uchazeče určuje fakulta, jež má akreditaci pro příslušné obory habilitační a jmenovací řízení.
 
U uchazeče o titul docentase předpokládá nejméně pětiletá vysokoškolská pedagogická praxe a podíl na výchově doktorandů.
 
Uchazeč o titul docenta předloží seznam
  1. nejméně 10 původních vědeckých prací publikovaných jako knižní monografie v domácích nakladatelství nebo jako studie v domácích recenzovaných časopisech. Může jít rovněž o jednotlivé kapitoly jako součásti knižních monografií, naopak nesmí jít o knižní vydání obhájené disertační práce;
  2. nejméně 3 původní vědecké práce publikované jako knižní monografie v zahraničních nakladatelstvích nebo jako studie v zahraničních recenzovaných časopisech nebo sbornících. Může jít rovněž o jednotlivé kapitoly jako součásti knižních monografií;
  3. citace vědeckých prací, odkazy na ně, a to nejméně 10 v domácích a 3 v zahraničních publikacích.
Dále vykáže přednáškovou činnost na zahraničních vědeckých pracovištích a aktivní účast na mezinárodních konferencích.
Uchazeč o titul docenta musí být úspěšným řešitelem vědeckých projektů.
 
U uchazeče o titul profesorase předpokládá nejméně desetiletá vysokoškolská pedagogická praxe, podíl na výchově doktorandů, přičemž alespoň dva z doktorandů vedených uchazečem musí mít úspěšně ukončené studium.
 
Uchazeč o titul profesora předloží seznam
  1. nejméně 2 původní vědecké prace publikované jako knižní monografie v domácích nakladatelstvích a 10  původních vědeckých prací publikovaných jako studie v domácích recenzovaných časopisech;
  2. nejméně 5 původních vědeckých prácí publikovaných jako knižní monografie v zahraničních nakladatelstvích nebo jako studie v zahraničních recenzovaných časopisech nebo sbornících;
  3. citace vědeckých prací, odkazy na ně, a to nejméně ve 20 v domácích a 5 v zahraničních publikacích.
Dále vykáže přednáškovou činnost na zahraničních vědeckých pracovištích a aktivní účast na mezinárodních konferencích.
Uchazeč o titul profesora musí být vedoucím týmu úspěšně vyřešených vědeckých projektů.
 
Vypracovala: M. Lenderová
Projednáno na zasedání Vědecké rady Fakulty filosofické University Pardubice dne 12. listopadu 2009